phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

0 IMG 2072

การปกป้องคุ้มครองนักเรียน
ในโรงเรียนคาทอลิก
เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นำเสนอโดย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย


หลักการและเหตุผล
การปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ เป็นสิ่งที่พระศาสนจักรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นว่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นอกจากจะได้ออกแถลงการณ์นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2016 แล้ว ยังได้กำหนดให้บุคลากรหลักของสภาพระสังฆราชเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของเรื่องนี้ สภาการศึกษาคาทอลิกจึงได้จัดให้มีคณะทำงาน เพื่อการศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่วยให้โรงเรียนคาทอลิกทุกโรงเรียนสามารถนำนโยบายมาตรฐานของสภาพระสังฆราช สู่ภาคปฏิบัติได้อย่างจริงจังและเมื่อเตรียมการพร้อมแล้ว จึงเสนอจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรหลักของโรงเรียนคาทอลิกตระหนักและเข้าใจในภารกิจการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้โรงเรียนคาทอลิกจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ครบถ้วน
3. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าประชุม


เป้าหมาย
บุคลากรหลักของโรงเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขตการศึกษาโดยมีตำแหน่ง ดังนี้
1. รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพของนักเรียน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2. ครูหัวหน้าแนะแนว เป็นเลขานุการคณะทำงาน
3. ครูหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
4. ครูหัวหน้าช่วงชั้นประถม
5. ครูหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม
6. ครูจิตตาภิบาล


เป้าหมาย - เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนคาทอลิกใส่ใจในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนอย่างเต็มกำลัง
2. โรงเรียนคาทอลิกมีมาตรการเทียบเคียงระดับสากลในการดูแลคุ้มครองนักเรียน


รูปแบบ
1. จัดประชุมให้คำปรึกษาด้านแนวทางแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (คลินิกให้คำปรึกษา :Child Protection)ให้กับบุคลากรซึ่งเป็นคณะทำงานในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขตการศึกษา
2. ให้คำปรึกษาปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองเด็ก ที่ทางโรงเรียนต้องการ


ระยะเวลา

ระหว่าง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
เขตการศึกษาละ 1 วัน
เวลา 8.30 -17.00 น.


วิทยากรและทีมงาน
1. บาทหลวงเดชาอาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
วิทยากร : ที่ปรึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
3. อ.พงษ์นรินทร์ รัตนรังสิกุล
วิทยากร : สภาการศึกษาคาทอลิกฯ


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน” คลินิก: เพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (Child Protection) จัดสำหรับโรงเรียนเขต 5สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 14พฤศจิกายน2563
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
----------
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

>> ชมภาพกิจกรรม <<

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989815
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
785
517
4783
961401
7289
51904
989815

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 19:23
Go to top