phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

เป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

ให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์ สถานศึกษาศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด"

photography icon

     พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานวจนพิธีกรรมปิดหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

     ตามเจตนารมณ์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปรารถนาที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาบุคลากรของพระศาสนจักรมาโดยตลอด และในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิก ได้เปิดหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิกศึกษา รุ่นที่สาม มีผู้เข้าร่วมในหลักสูตร จำนวน 28 คน และผู้เข้าร่วมในบางรายวิชา จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน โดยมีจุดมุ่งหมายคือ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิก ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำตาม อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

2. เพื่อบุคลากรในสถานศึกษาคาทอลิกมีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาคาทอลิก มีทักษะในการบริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน

3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษาคาทอลิกร่วมกัน

 

     ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ในหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก รุ่น 3 ผู้เรียนเต็มเวลา จำนวน 28 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1 บาทหลวงสุนัย สุขชัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2 บาทหลวงนิพนธ์ สิริวราวุธ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 บาทหลวงชนภัทร ศุขะเนตร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4 บาทหลวงวิทวัฒน์ แก้วแหวน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5 บาทหลวงวิทยา เขียวประไพ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6 บาทหลวงพูนพงษ์ คูนา สังฆมณฑลจันทบุรี

7 บาทหลวงสุทธิพงษ์ สุขสำราญ สังฆมณฑลจันทบุรี

8 บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม สังฆมณฑลราชบุรี

9 บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร คณะซาเลเซียน

10 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี คณะเซนต์คาเบรียล

11 ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด คณะเซนต์คาเบรียล

12 เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

13 เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

14 เซอร์โซฟีนา รจนา ดวงจันทร์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

15 เซอร์ลูเซียน อภิรักษ์ สุขสวัสดิ์ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

16 ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว คณะอุร์สุลิน

17 ซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ

18 ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ

19 ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ

20 ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

21 ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

22 ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

23 ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

24 ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

25 ซิสเตอร์ศรีธารา รุ่งเรือง คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

26 ซิสเตอร์ณัฐฐา สินบำรุง คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

27 ซิสเตอร์อารยา ภานุศรี คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ

28 ซิสเตอร์นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ

ผู้เรียนไม่เต็มเวลา จำนวน 8 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1 ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร คณะอุร์สุลิน

2 ซิสเตอร์ประภัสสร ศรีวรกุล คณะอุร์สุลิน

3 ซิสเตอร์ประกายมาตร ทองอินทร์ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

4 ซิสเตอร์สุวลี รังษีสุกานนท์ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

5 ซิสเตอร์ดาวรุ่ง ริ้วงาม สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

6 ซิสเตอร์อังคณา ชื่นบาน สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

7 ซิสเตอร์ปวีณา นิยมธรรม สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

8 ซิสเตอร์พัชตรา พรมชาติ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

DocButton

ProjectButton

PhotoButton

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

หน่วยงานภายนอก

 

Link ABAC

Link OPEC

Link World Scout Bureau

Link ScoutThailand

Link cics

Link RCA

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

625058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
340
512
609537
15940
21201
625058

Your IP: 3.95.139.100
2020-01-20 13:17
Go to top