phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

หลักการและจุดยืนของการศึกษาคาทอลิก

     การศึกษาเป็นมิติที่สำคัญของพันธกิจของพระศาสนจักร “โรงเรียนไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อเป็นเครื่อง มือพิเศษในการพัฒนาสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมสมรรถนะในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากชนรุ่นก่อน การส่งเสริมความสำนึกในคุณค่าชีวิต และการเตรียมพร้อมด้านการงานอาชีพด้วย” (การศึกษาแบบคริสต์ ข้อ 5) โรงเรียนคาทอลิกสอนและอบรมให้เยาวชนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณในสังคมที่นับวันจะเรียกร้องทักษะในทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันพระศาสนจักรให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดกับการหล่อหลอมเยาวชนให้มีมโนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีการสอนคำสอนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเรียนคาทอลิก และด้วยการบูรณาการคุณค่าแห่งพระวรสารในสาระวิชาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้คุณค่าเหล่านี้กลายเป็นจุดยืนในชีวิตของพวกเขา

     ในโลกที่นับวันจะมองข้ามคุณค่าของศาสนา โรงเรียนคาทอลิกมีหน้าที่ที่จะต้องรับกับความท้าทายนี้ในการอบรมหล่อหลอมเด็กและเยาวชน และยืนยันด้วยความเชื่อมั่นว่า “ด้วยรหัสธรรมล้ำลึกแห่งการที่พระวจนาตถ์ได้ทรงรับเอากายเท่านั้นที่ความลี้ลับของมนุษย์ได้เผยแสดงออกมา “(พระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ ข้อ 22)” อัตลักษณ์ของการเป็นคาทอลิกนี้เองที่เป็นแหล่งที่มาของคุณลักษณะดั้งเดิมของโรงเรียนคาทอลิก และ “โครงสร้าง”ที่เป็นเครื่องมืออย่างแท้จริงของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นสถานที่ในการทำงานทางด้านการอภิบาลที่แท้และเฉพาะเจาะจง โรงเรียนคาทอลิกเข้าร่วมในพันธกิจเผยแผ่พระธรรมของพระศาสนจักร และเป็นสภาวะแวดล้อมพิเศษในการให้การศึกษ าแบบคริสต์ ด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นทั้งสถานที่ของการเผยแผ่ธรรม การให้การอบรมบ่มเพาะทั้งครบการบูรณาการเข้าสู่วัฒนธรรม รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกหัด โดยทางการเสวนาระหว่างเยาวชนจากพื้นเพทางศาสนาและสังคมอันหลากหลาย” (โรงเรียนคาทอลิกสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ 11)

     สมณสาส์นโรงเรียนคาทอลิกสู่สหัสวรรษที่สาม ยังกล่าวว่า “ในแผนงานทางการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเวลาในการเรียนรู้และเวลาในการหล่อหลอมอบรม ระหว่างการแสวงหาความคิดและการเติบโตในปรีชาญาณ เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ได้นำเสนอแต่เพียงความรู้ที่จะได้รับเท่านั้น แต่ยังเสนอคุณค่าต่าง ๆ ที่จะค้นหามาได้ และความจริงต่าง ๆ ที่จะค้นพบได้ ทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้นหาความจริง โดยที่นักการศึกษาที่มีความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีเหตุมีผลที่ทำหน้าที่ครูสำหรับการเรียนและสำหรับชีวิต อาจจะเป็นเพียงแต่สะท้อนภาพ ซึ่งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็น่าจะชัดเจนพอสมควรของครูหนึ่งเดียวผู้นั้น [พระคริสต์] จากแง่มุมนี้ทุกวิชาในโครงการการศึกษาแบบคริสต์ที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชานั้น ๆ จึงจะประสานกันกับการหล่อหลอมบ่มเพาะเพื่อสร้างบุคลิกภาพอย่างมีวุฒิภาวะ” (โรงเรียนคาทอลิกสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ 14)

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989836
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
806
517
4804
961401
7310
51904
989836

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 19:35
Go to top