phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

     เรายังพบรูปแบบการประกาศข่าวดีนี้ได้ในการเทศนาสั่งสอนของเหล่าอัครสาวกทั้งในบทกิจการของอัครสาวกและโดยทั่วไปในพระธรรมใหม่ นี่คือข่าวดีประการเดียวที่บรรดาอัครสาวกประกาศ เมื่อพวกเขาไตร่ตรองถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ และการเทศน์สั่งสอนตามความเชื่อในพระองค์ พวกเขาก็เข้าใจความหมายของคำสอนเหล่านี้อย่างชัดเจนนักบุญยอห์นสรุปในจดหมายของท่านว่า “ผู้ที่ไม่มีความรักย่อมไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเป็นเจ้าเป็นความรัก ความรักของพระเจ้าได้เผยแสดงต่อเราในวิถีทางดังนี้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวมายังโลกนี้ เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตโดยผ่านทางพระบุตรนั้น ความรักไม่ได้อยู่ที่เรารักพระเจ้า แต่อยู่ที่พระเจ้าทรงรักเราและส่งพระบุตรลงมาเพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อนรัก เมื่อพระเจ้าทรงรักเรามากถึงเพียงนี้ เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าพวกเรารักกันและกัน พระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรา และความรักของพระองค์ก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่ในเรา” (1 ยอห์น 4 : 8 - 12)

     เราอาจจะกล่าวว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากร พ่อแม่ ฯลฯ ต้องอุทิศตนในลักษณะเฉพาะของตนเพื่อให้การประกาศข่าวดีเกิดผล “เราอยากจะพิจารณาสักเล็กน้อยถึงบรรยากาศและบทบาทของชุมชนทางการศึกษา ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์และการประสานกันขององค์ประกอบต่าง ๆได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร กรรมการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาการให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ของทุก ๆ ฝ่ายที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชนทางการศึกษานั้น นับว่าถูกต้องแล้ว” (โรงเรียนคาทอลิกขณะก้าวสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ 18)

     พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวแก่นักบวชชายหญิงในพระดำรัสเตือนชีวิตผู้รับเจิมว่า “พวกเขาได้รับเรียกให้มาเป็นประจักษ์พยานอย่างลึกซึ้งในโลกแห่งการศึกษา ถึงคุณค่าแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเสนอต่อทุกคนที่เฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าเฝ้าพระเป็นเจ้าแห่งประวัติศาสตร์ที่จะต้องมาถึงแน่ ๆ สักวันหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาได้ถวายตัวแล้ว ประสบการณ์จากการที่ได้รับพระคุณของพระจิตเจ้า การได้ฟังพระวาจาอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติในการใช้วิจารณญาณ ขนบประเพณีการให้การศึกษาอันเป็นมรดกอันอุดมที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งก่อตั้งคณะนักบวช และความเข้าใจอันลึกซึ้งในสัจธรรมทางจิตวิญญาณ (เทียบ เอเฟซัส 2 : 17) นักบวชชายหญิงจึงสามารถดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ และสามารถให้ความช่วยเหลือที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงแก่งานทางด้านการศึกษาของนักการศึกษาอื่น ๆ (ชีวิตผู้รับเจิม ข้อ 96)

     พระดำรัสเตือนชีวิตผู้รับเจิม ยังกล่าวว่า “ด้วยความละเอียดอ่อนที่นอบน้อม และความกล้าหาญเยี่ยงธรรมทูต นักบวชชายหญิงควรแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเป็นความสว่างแก่วงการการศึกษาทั้งมวล ไม่เคยดูถูกดูหมิ่นคุณค่าของมนุษย์ แต่จะกลับยืนยันถึงและยกระดับคุณค่าของมนุษย์ขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักบวชชายหญิงจึงเป็นประจักษ์พยานถึง และเป็นเครื่องมือของอำนาจแห่งการรับเอากายของพระคริสต์ และฤทธิ์อำนาจของพระจิต” (ชีวิตผู้รับเจิม ข้อ 97)

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989740
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
710
517
4708
961401
7214
51904
989740

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 18:34
Go to top