phone 512   0-2681-3853    mail 512   catholic_edct@hotmail.com
       

วิสัยทัศน์และพันธกิจการศึกษาคาทอลิกไทย     

     การศึกษาคาทอลิกจะดำรงคุณค่าและความสำคัญเอาไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ผู้บริหารการศึกษาได้ร่วมกันกำหนดไว้ ดังจะเห็นได้ว่าในการประชุม สัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2543 ครั้งที่ 30 ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ดังนี้คือ :

     วิสัยทัศน์ : “บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ ตามหลักพระคริสตธรรม” (Learning Persons, Loving and CaringCommunity, Reaching for Human Excellence According to Christian Principles)

     บุคคลแห่งการเรียนรู้ คือบุคคลที่นำข้อมูล ประสบการณ์มาพิจารณาไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอ เกิดความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตน

     ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร โรงเรียน คือกลุ่มบุคคลที่ผูกพันกันด้วยความคิด และอุดมคติ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียน สะท้อนความเป็นประชากรของพระเจ้า โดยการปฏิบัติบัญญัติแห่งความรัก ให้ความเคารพ ความเอาใจใส่ เอื้ออาทรต่อความต้องการของกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

     มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องของคุณธรรม ความรู้ และการหล่อหลอมบุคคลอย่างเป็นองค์รวมในมิติบุคคล ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ หมายถึง มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตวิญญาณสติปัญญา อารมณ์ และร่างกาย ในมิติสังคม ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ หมายถึงมนุษย์ที่รับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม กล่าวคือเป็นคนเพื่อคนอื่นตลอดกาลนิรันดร์

     พันธกิจ : สถาบันการศึกษาคาทอลิก มุ่งมั่นที่จะสร้างวิสัยทัศน์ที่กล่าวมาแล้วดังนี้ :-


     บุคคลแห่งการเรียนรู้ :
     - จัดการศึกษาอบรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีความสุข
     - จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
     - ให้โอกาสผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสเข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
     ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร :
     - สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรักเอื้ออาทร
     - ให้การอภิบาลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตครอบครัว
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด สถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
     - ส่งเสริมบรรยากาศการเสวนาระหว่างศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
     - เชื่อมโยงความรู้กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความหมายที่แท้จริงสู่การปฏิบัติในชีวิต
     มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ :
     - เป็นประจักษ์พยานถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยชีวิตที่เป็นรูปธรรม
     - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างสังคมแห่งความจริง ยุติธรรมและสันติ

     ในปัจจุบัน สังคมไทยได้รับการท้าทายจากปัญหานานัปการเป็นต้นว่า กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ปัจเจกนิยม และสัมพัทธนิยม ส่งผลให้คุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมลง เด็กและเยาวชนขาดความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องเพศ ขาดความศรัทธาในศาสนา และขาดสำนึกในคุณงามความดี นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขาดโอกาสในการได้รับการอบรมหล่อหลอมที่ดีจากครอบครัว

Facebook Logo

Youtube Logo

E Doc

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

989804
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
774
517
4772
961401
7278
51904
989804

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-10 19:15
Go to top