Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

เป็าหมายของโรงเรียน

เป้าหมายโรงเรียน

โรงเรียนคาทอลิกทุ่มเทเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ เพราะในพระคริสต์ผู้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ แบบนี้เอง ที่คุณค่าของมนุษย์ทั้งมวลจะพบกับความบริบูรณ์ และเป็นหนึ่งเดียว นี้คือฐาน รากของคุณลักษณะความเป็นคาทอลิกของโรงเรียนโดยเฉพาะ หน้าที่ในการปลูกฝังคุณค่าของ มนุษย์ตามสิทธิอันชอบธรรมของโรงเรียนคาทอลิก ที่สอดคล้องกับพันธกิจในการรับใช้มนุษย์ ทั้งมวลนั้น มีต้นกำเนิดในองค์พระคริสตเจ้า พระองค์คือผู้ทําให้ มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ ทำให้ ชีวิต มนุษย์มีความหมาย และเป็นต้นแบบที่โรงเรียนคาทอลิกจะต้องมอบให้กับนักเรียนทุกคน

โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 35

 

ในระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2015 โรงเรียนคาทอลิกตกลงที่จะร่วมมือส่งเสริมคุณลักษณะ2 ประการคือ รัก-เมตตา/รับใช้ และซื่อสัตย์/ซื่อตรง ซึ่งจําเป็นสำหรับความท้าทายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมไทย ส่วนคุณลักษณะประการอื่น โรงเรียนคาทอลิกแต่ละโรงเรียนสามารถนําไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาวะแวดล้อมของตน

 

คุณลักษณะของนักเรียน  

1. รัก-เมตตา/รับใช้- รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของตนเองและ  ผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ำใจ  พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดีรักและทะนุถนอมสิ่งสร้างทั้งหลาย

2. ซื่อตรง/ซื่อสัตย์- มีปรีชาญาณในการดำรงตนอยู่ในความจริง รู้จักแสวงหาความจริง แยกแยะดี-ชั่ว จริง -เท็จ และให้คุณค่าสิงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  กล้าหาญที่จะทำสิงที่ถูกต้องและ  เที่ยงตรง จริงใจ มีสัจจะ โปร่งใส ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น

3. กตัญญู- รู้คุณต่อพระเจ้า สิงสร้าง และผู้มีพระคุณ และตระหนักในความดีที่ผู้อื่น มอบให้ตน พร้อมตอบแทนคุณในทุกโอกาส นบนอบ เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มี พระคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน

4. พอเพียง มีภูมิ  คุ้มกัน - เฉลียวและฉลาด รอบคอบ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พอใจใน สิ่งที่ตนเป็นและมี ประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขรักและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

5. รักกันฉันพี่น้อง– ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เคารพในความแตกต่างทางความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรม

6. ม่งุ ความเป็นเลิศ – ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน รู้รอบ และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ แห่งตน

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3hCn4mX

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า11-12)

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png5.png2.png1.png0.png
Today314
Yesterday814
This week6648
This month26392
Total555210

Who Is Online

3
Online

Wednesday, 19 January 2022 02:30