Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

พันธกิจและแผนงานตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 พันธกิจ

 

โรงเรียนคาทอลิกจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายทางการศึกษาที่มี “ลักษณะเด่นเฉพาะ” ใน ความหมายที่โรงเรียนต้องมีวัตถุประสงค์ เฉพาะของตนอยู่ในใจ และเป้าหมายทั้งหมดจะต้อง เกี่ยวพันกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ในเชิงรูปธรรม เป้าหมายทางการศึกษาทั้งหลายจะเป็นเครื่อง กำหนดกรอบอ้างอิงซึ่งจะ

-กำหนดอัตลักษณ์ ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าแห่งพระวรสาร ซึ่งเป็นแรง บันดาลใจของโรงเรียนและจำเป็นจะต้องกล่าวถึงอย่างชัดแจ้ง

-บ่งบอกลักษณะจุดมุ่งหมายทางการสอน ทางการศึกษา และทางวัฒนธรรมของ โรงเรียนอย่างชัดเจน

-นําเสนอเนื้อหาในการศึกษาอบรม พร้อมด้วยคุณค่าที่จะถ่ายทอดให้ นักเรียนใน ระหว่างการศึกษาอบรมเหล่านี้

-อธิบายเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการบริหารจัดการของโรงเรียน

-กำหนดว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายประการใดที่ต้องสงวนไว้กับบุคลากรมืออาชีพ (ผู้อํานวยการและครู) นโยบายประการใดควรจะพัฒนาโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพ่อแม่และ นักเรียน และกิจกรรมประเภทใดที่ปล่อยให้ เป็นเรื่องของความคิดริ เริ่มอย่างอิสระของครู พ่อแม่ หรือนักเรียน

-ชี้ให้เห็นถึงวิธีที่จะใช้ในการทดสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน

 

มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 100

 

แผนงานต่างๆ ต่อไปนีได้ถูกสังเคราะห์และสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนในการ นําไปปรับใช้ตามบริบทและสภาพแวดล้อมของตน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจของ โรงเรียนที่ได้กำหนด

 

พันธกิจที่ 1- ทบทวน กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก

1. สํารวจความต้องการ จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครองเพื่อร่วมกันทบทวน หรือ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียนคาทอลิก และจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้โรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด โดยเฉพาะครอบคลุมถึง การพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การบริหาร งบประมาณ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมจัดแต่งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการอย่าง ชัดเจน

2. มีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก และจัดระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมนําผลไปปรับปรุง พัฒนาในปี การศึกษาถัดไป

3. ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยใช้ ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกของ โรงเรียน

 

พันธกิจที่ 2- จัดทำแผนงานอภิบาล จัดการสอนคําสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา และจัดให้ มีบคลากรฝ่ายอภิบาลที่มีคณภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน  

1. จัดทำแผนอภิบาลของโรงเรียน และแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบงานอภิบาล โดย  ให้มีผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2. ทบทวนหลักสูตร แผนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนคําสอนและ คริสตศาสตร์ศึกษา และจัดทำคู่มือ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่าพระวรสารและใช้ชีวิตเป็นประจักษ์พยาน

3. ให้มีการสอนคําสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิกอย่างสม่ำเสมอ สอนคริสตศาสตร์และศ สนสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุกคน

4. สอนจริยศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตามผลอย่างจริงจังโดยอาจใช้หลักสูตร และกระบวนการสอนของโครงการ “Growing Good” เป็นแนวทางอย่างมีบูรณาการกับคุณค่า พระวรสาร

5. พัฒนาบุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาลให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน และ สร้างเครือข่ายครูแกนนําจิตตาภิบาล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

6. ส่งครูเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตตาภิบาลในจํานวนที่เพียงพอ

7. จัดกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมทางเลือกด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมกองหน้าร่าเริง ยุวธรรมทูต YCS พลศีล พลมารีย์

8. อบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้อย่างบูรณาการเกี่ยวกับสื่อศึกษา สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา เพศศาสตร์ และนิเวศวิทยา

 

Link เพื่อแชร์ :  https://bit.ly/3imbflx

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า17-19)

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png5.png1.png8.png1.png
Today285
Yesterday814
This week6619
This month26363
Total555181

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 19 January 2022 02:10