Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

โดย คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

1. การจัดการศึกษาแบบคาทอลิกคือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนคาทอลิก เชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  รวมทั้งชุมชน มีส่วนร่วมให้พันธกิจในการจัดการศึกษาสำเร็จลงอย่างดี โดยผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในชุมชน มีความรู้ ความสามารถ และศักดิ์ศรี ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ ไว้วางใจและมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งที่เพิ่มพูนและพัฒนาชีวิต ( แหล่งเพาะปลูกต้นกล้า ) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เจริญวัฒนายิ่ง ๆขึ้น

2. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความดีสูงสุด

โรงเรียนคาทอลิกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เรียนที่จะใช้พรสวรรค์และพรแสวงในการพัฒนาศักยภาพของตน ในฐานะผู้เรียนและในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการอุทิศตนเพื่องานต่าง ๆ ของสังคม โรงเรียนคาทอลิกจึงคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และครูผู้สอนระดับมืออาชีพ เพื่อทำงานอุทิศตนในด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ โดยอาศัยสภาพแวดล้อม และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกจึงสามารถพัฒนาตนให้บรรลุผลในการเรียนรู้ ที่มีคุณค่ากับชีวิตของตนและก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ

3. โรงเรียนเป็นชุมชนที่ปลอดภัย และดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

โรงเรียนคาทอลิกมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เพื่อ ความสงบสุข ทั้งกายและใจ บรรยากาศของความเป็นกันเอง ความเป็นพี่น้องกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างแน่นแฟ้นและยั่งยืน แน่นอนว่าโรงเรียนคาทอลิก ไม่ยอมให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสี การก่อกวน การคุกคาม ข่มขู่ ต่าง ๆ เพราะโรงเรียนมีนโยบายและมาตรการในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจน เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของแต่ละคน

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3rg8LK2

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1651822497272

Fr CECT

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

7.png6.png4.png3.png2.png0.png
Today471
Yesterday643
This week1817
This month19938
Total764320

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 18 May 2022 13:47