Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

13.2000

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น.

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  พร้อมด้วยคณะฯ

ผู้เข้าร่วม 10 ท่านดังนี้

1.  บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา      ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

2.  ซิสเตอร์เกศินี  มังกร                           ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

3.  อาจารย์สุมิตรา  พงศธร                      ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

4.  ครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

5.  ดร.สายสุนีย์  กอสนาน                        ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

6.  นายนิพนธ์  สมบูรณ์พูลเพิ่ม                ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

7.  นายอังกูร  จันทร์ชาวนา                      ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

8.  นางสาวอรุณีย์  ไทยแย้ม                    ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

9. นางสาวอรพรรณ  จำปา                       สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษาฯ

10. นางสาวมนัตฐา  ท้าวด่าน                  สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษาฯ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Shrewsbury International School Riverside Campus เพื่อพูดคุยและให้ข้อมูล ในการจัดการเรียนการสอน Relationships and Sex Education (RSE).
Department for Education ของประเทศอังกฤษ กำหนด Guidance ให้มีการสอน

           ● Relationships Education ในระดับประถมศึกษา
           ● Relationships and Sex Education ในระดับมัธยมศึกษา
           ● Health Education ในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย : ของ Relationships and Sex Education (RSE).
           - ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เยาว์ เพื่อช่วยให้สามารถ พัฒนาความสัมพันธ์ กับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
รักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน  ไม่เพียงเฉพาะความสัมพันธ์ลึกซึ้งใกล้ชิดทางเพศเท่านั้น
           - ช่วยให้ผู้เยาว์เข้าใจว่า “healthy relationship” ควรเป็นอย่างไร เพื่อนดีคืออย่างไร เพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นอย่างไร ชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร
           - สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิด  แต่ปฏิเสธความกดดันให้มีเพศสัมพันธ์เมื่อยังไม่ถึงเวลาได้
           - เข้าใจผลดีของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีต่อสุขภาพจิต  และเห็นถึงสัญญาณอันตราย เมื่อความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควร
RSE สอนอะไรบ้าง
          - สอนให้เข้าใจ human sexuality และการเคารพตนเองและผู้อื่น
          - ช่วยให้ผู้เยาว์พัฒนาสู่วุฒิภาวะ สร้างความมั่นใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเข้าใจว่าทำไมจึงควรชะลอการมีกิจกรรมทางเพศจนถึงเวลาอันควร

          - ให้ความรู้เรื่อง sexual health เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกได้ อย่างมีวิจารณญาณ
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อข้องใจใคร่รู้ต่างๆ ในบรรยากาศ การเรียนรู้ที่ปลอดภัย
          - ให้ความรู้ถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยเพศ เพศสภาพ ฯลฯ
          - ให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ

Shrewsbury แบ่งปัน RSE เพื่อ
      1. ได้ข้อมูลกระบวนการจัดทำหลักสูตรของประเทศอังกฤษ
      2. การบริหารหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน
      3. สาระสำคัญ และบทบาทของโรงเรียน ในการนำหลักสูตร Relationships and Sex Education ไปใช้

ทั้งนี้ขอขอบคุณ

-คุณสุชาดา โสภณพนิช ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผู้ประสานงานให้เกิดกิจกรรมนี้


-คุณพลอย รุ่งรัตน์มณีวงค์
เจ้าหน้าที่โรงเรียน Shrewsbury


-Mr. Robert Millar ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
และคณะครู Shrewsbury International School Riverside Campus
ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและรับฟังมุมมองใหม่ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้าน Relationships and Sex Education (RSE) ให้กับโรงเรียนคาทอลิกของเราในการแลกเรียนรู้ในครั้งนี้

        We thank you for your warm welcome. We appreciated your generous sharing. Your examples of how to conduct classroom discussions were very helpful.

3.2000

5.2000

6.2000

7.2000

8.2000

9.2000

11.2000

10.2000

12.2000

1.2000

2.2000

(ภาพ: อรพรรณ จำปา )

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด> <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://bit.ly/3XQGAPC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png4.png2.png7.png
Today2519
Yesterday902
This week6644
This month5353
Total1243427

Who Is Online

4
Online

Sunday, 05 February 2023 08:36

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ