Catholic Education Council of Thailand

1.2000

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เชื่อการเรียนแบบ Active Learning เปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กได้จริง สอดรับกับแนวคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

....

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยมี นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ Bishop ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย Archbishop อันตน วีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และบาทหลวงเปาโลเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี

......

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังชิสทรงให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดการศึกษา กล่าวคือ การศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทุกคนสนใจและเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่เพียงความรู้และทักษะในวิชาการต่าง ๆ เท่านั้น แต่จำเป็นต้องให้ความสนใจและมุ่งเน้นไปที่มิติแห่งจิตวิญญาณของผู้เรียน ให้พวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี และกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสังคมโลก การบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้จะนำพวกเรามุ่งสู่ Active  Learning ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน  และสามารถสร้างนวัตกรรมได้จากความสนใจและคิดริเริ่มจากผู้เรียน  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ปกครอง ครู และชุมชน ต้องมาช่วยกันเพื่อพัฒนานักเรียน ซึ่งแนวคิด Active Learning ที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการคิดขึ้นมานี้ ก็สอดรับกับแนวคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่อง Global Compact on Education ที่เน้นเรื่องผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้ทุกภาพส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนานักเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเป็นอนาคตและความหวังของสังคมโลก โลกที่เต็มไปด้วยความรัก ความยุติธรรม และสันติ

Bishop ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความรู้ตอนนี้ สิ่งที่ครูเอาให้เด็กไม่ทันสมัยแล้ว เพราะสอนให้เด็กจำ ทั้งที่เด็กวันนี้มีความรู้มากกว่าครูเสียอีก  เพราะเขาสามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต เปิดมือถือปุ๊บก็รู้แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ คือ กระบวนการเรียนรู้ และการที่เราได้มาทำความร่วมมือกันครั้งนี้ก็เหมือนเรามาทำบุญร่วมกัน เราจะช่วยให้เด็กคลายทุกข์ เพราะการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เป็นทุกข์ของเด็ก แต่การเรียนแบบใหม่ Active Learning เด็กได้คลำ ได้จับ ได้คิด มีความสนุกและสร้างสรรค์  ซึ่งการผลักดันเรื่องนี้ไม่ได้ตอบสนองความคิดของเราคนเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งโลก

Archbishop อันตน วีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคาดหวังที่จะนำกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในโรงเรียน เพราะยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่การเรียนรู้ต้องให้นักเรียนได้สัมผัสด้วยตัวเองและคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ลงมือทำเองจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุขและก้าวไกลทันนานาประเทศ  อย่างไรก็ตามปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสภาคาทอลิกฯหลายโรงเรียนทำอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เป็นความร่วมมือเพื่อที่จะขยายผลออกไปให้ทั่วถึง ซึ่งทางสภาคาทอลิกฯมีความเต็มใจและยินดีที่จะร่วมมือกับ พว. และมีความมั่นใจว่า ความร่วมมือจะประสบความสำเร็จตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้  ซึ่งผลประโยชน์ก็จะเกิดแก่เด็กเยาวชนทุกคน

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า  การปฏิรูปการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน ขณะที่โรงเรียนสังกัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังสูงมากและมีความชื่นชมมาโดยตลอด แต่เมื่อทิศทางการศึกษาเปลี่ยนไปสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะปรับโฉมการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางของ พว.ที่ดำเนินการเรื่องนี้มากว่า 30 ปี และเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือที่จะทำให้การขับเคลื่อนเชิงรุกสามารถพัฒนาได้โดยใช้เวลาไม่นาน

“จริง ๆ แล้ว โรงเรียนสังกัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนเรื่องของกระบวนการเรียนรู้อยู่แล้ว ดังนั้นการร่วมมือวันนี้ถือเป็นการย้ำเตือนและต่อยอดขึ้นไป  ที่ผ่านมานักเรียนสามารถสร้างโครงงานได้ แต่เมื่อเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะมีการต่อยอดโครงงานไปสู่นวัตกรรม ซึ่งการเรียนรู้ด้านกระบวนการถือว่ามีความสำคัญมาก ถ้าเราลงลึกในระดับคุณภาพแต่ละมิติ เพื่อไต่จากระดับความรู้ปกติไปสู่ระดับความคิดรวบยอดและสู่ระดับหลักการ แล้วเอาหลักการไปใช้ ก็จะเรียนรู้ทุกเรื่องตามบริบทชีวิตของผู้เรียนได้”ดร.ศักดิ์สินกล่าว

โดยช่วงท้ายพิธี MOU ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์สื่อมวลชนร่วมกัน

 

 

เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ที่ปรากกฎ และนำเสนอข่าวการทำ MOU ครั้งนี้  ตามลิงค์ดังกล่าวนี้

http://www.focusnews.in.th/19593

https://www.dailynews.co.th/news/2009760/

https://tojo.news/

https://www.eduguidenews.com/th/articles/275049

https://today.line.me/th/v2/article/l2aPgrW

https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_3830358

“ปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกด้วย Active Learning”https://twitter.com/3plusnews/status/1627644697731829766?s
https://www.youtube.com/watch?v=4JhUl6eZAds

3.2000

5.2000

6.2000

7.2000

8.2000

9.2000

15.2000

14.2000

10.2000

11.2000

23.2000

13.2000

16.2000

17.2000

18.2000

20.2000

19.2000

S 5939228

S 5939235

S 5939233

26.2000

28.2000

29.2000

27.2000

(ภาพ: วีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์)

 

 

บรรยากาศการลงนาม MOU

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://bit.ly/3SewohX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png6.png9.png9.png5.png9.png
Today1176
Yesterday1323
This week7062
This month33741
Total1469959

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 21:03

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ