Catholic Education Council of Thailand

1jpg

การประชุมสัมมนาประจำปี2566

ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 52

หัวข้อ  “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม”

ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2566

ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา  จังหวัดชลบุรี

-----------------------------

2jpg3jpg

ขอขอบคุณคณะนักบวชทั้ง 5 คณะ

พระกุมารเยซู เยสุอิต ลาซาล พระมหาไถ่ และอุร์สุลินฯ

ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาสภาการศึกษาครั้งที่ 52

“ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม”

แล้วพบกันใหม่ในการสัมมนาครั้งที่ 53

เจ้าภาพโดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Slide52 53CECT 

       <Youtube>

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนและเข้าสู่ที่พัก

<Facebook Page>

พิธีบูชาขอบพระคุณ (สำหรับท่านที่ต้องการมิสซาวันอาทิตย์)

    ประธาน  บาทหลวงจรัล  ทองปิยภูมิ  จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก

<Facebook Page>

5jpg

6jpg

พิธีเปิดการสัมนา

โดย อาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี

ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

<CECT>   https://shorturl.asia/teLyv

<Facebook>

4jpg

บรรยายหัวข้อ "ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและการศึกษาคาทอลิก"

โดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

นายกสมาคม / เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

<Facebook Clip>

 <Facebook>

<Facebook>

2023 08 23aj.chai

 

ประชุมที่ 1 "แรงบันดาลใจจาก FABC 2022 และ Synod ต่อการศึกษาคาทอลิก"

           โดย    อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย     

                    อุปนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

 

<Youtube>

<Youtube>

<เอกสารประกอบการสัมมนาฯ>


17jpg

ประชุมที่ 2  “ ความท้าทายของโลกศตวรรษที่ 21 กับการบริหารความเสี่ยงในการจัดการศึกษา”

โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

   เอกสารประกอบการสัมมนาฯ             

9jpg 

ภาพรวมของสาระและกระบวนการสัมมนา 

   โดย  บาทหลวงจิตตพล  ปลั่งกลาง    

อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย

<Facebook>

10jpg

 

ประชุมที่ 3 “ทัศนคติและทักษะของครูมืออาชีพในโลกที่เปลี่ยนไป”    

    โดย   อาจารย์วีระพงศ์  ทวีศักดิ์  

             นักดนตรีพิณแก้ว วิทยากร และนักสร้างแรงบันดาลใจ

 <Facebook>

<เอกสารประกอบการสัมมนาฯ>


123jpg

 

ประชุมที่ 4 "การส่งเสริมดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชนในบริบทสถานศึกษา"

โดย บาทหลวงจิตตพล  ปลั่งกลาง 

ประธานกลุ่มสังเคราะห์การสัมมนา

<Youtube>

<Facebook> 

<เอกสารประกอบการสัมมนาฯ>

8jpg

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ

      อาร์ชบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี   ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

    <Facebook>

   11jpg

 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

 ประชุมที่ 5 "ก้าวไปด้วยกันด้วยคุณธรรมแห่งศาสนา"

โดย อาจารย์ประมวล  เพ็งจันทร์   ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาและศาสนา

<Facebook>

 

14jpg

 

ประชุมที่ 6 "It takes a village to raise a child"

โดย รศ.ดร.รุจี  วิจิตรวาทการ

   ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 <Facebook>

15jpg

 

ประชุมที่ 7   "ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวไปด้วยกันในการดูแลโลก"

   โดย     ดร.ปัญจพร  เวชยันต์วิวัฒน์      

   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

<Facebook>

<เอกสารประกอบการสัมมนาฯ>

7jpg

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ

ประธาน  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

<Facebook>

 
2023 08 23fr Ekarat

 

ประชุมที่8 "อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม"

โดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

นายกสมาคม/เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

<Youtube>

  <Facebook>

<เอกสารประกอบการสัมมนาฯ>


13jpg

 

ถ้อยแถลงอันเนื่องมาจากการประชุมสัมมนา

        โดย บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง

                                ประธานกลุ่มสังเคราะห์การสัมมนา                         

<Youtube> 

 <Facebook>

<เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ>


16jpg

ประชุมที่ 9 “จากหลักการ Global Compact On Education สู่ภาคปฏิบัติในโรงเรียน”

       ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์   โดย บาทหลวงพิเชฐ  แสงเทียน

      โรงเรียนเซนต์เทเรซา     โดย ซิสเตอร์ลำไพ  เนื่องพลี

          Bamboo School      โดย ภราดาพงษ์พัฒน์  คาโสจันทร์

<Facebook>

<เอกสารประกอบการสัมมนาฯ1>

<เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ2>

<เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ3>

2023 08 23 

 

ปาฐกถาพิเศษ

โดยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 <Youtube>

   <Facebook>

 <เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ>

 

  

     ******************************************************

CECT Youtube ส่งต่อเจ้าภาพ:   https://youtu.be/Hxjv_bOLuVE

เอกสารการสัมมนา-ถ้อยแถลงครั้งที่ 52:  https://shorturl.asia/DwPGO

ภาพบรรยากาศทั้งหมดของงานสัมมนาครั้งที่ 52: https://shorturl.asia/pFJSz

<ประมวลภาพการทำงานสัมมนาครั้งที่ 52>

  

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png6.png9.png7.png9.png3.png
Today1010
Yesterday1323
This week6896
This month33575
Total1469793

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 19:35

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ