Catholic Education Council of Thailand

1

 

ประชุมเตรียมการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอุร์สุลา ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     
               ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมงานการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52  ในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” วันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการจาก 5 คณะนักบวช ทั้งนี้เพื่อร่วมดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ กับสภาการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย
               โดยมี อธิการเจ้าคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน คณะกรรมการจาก 5 คณะเจ้าภาพในการจัดงาน คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอุร์สุลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
               การประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนา เริ่มเวลา 10.00น. วจนพิธีกรรมการเปิดการสัมมนา โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมแบ่งปันแนวคิดกับคณะนักบวช  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

   1. บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
   2. บาทหลวงมิเกล  กาไรซาบาล อธิการเจ้าคณะเยสุอิต
   3. บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่
   4. ภราดาประภาส  ศรีเจริญ คณะภราดาลาซาล
   5. ซิสเตอร์ชิดชนก แสงสุริยะ คณะพระกุมารเยซู
   6. ซิสเตอร์บังอร  ไชยเผือก คณะพระกุมารเยซู
   7. ซิสเตอร์แสงเดือน  มารีรักษ์ คณะพระกุมารเยซู
   8. ซิสเตอร์ทิพย์กนก  ประสพโชคชัย คณะอุร์สุลินฯ
   9. ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร คณะอุร์สุลินฯ
  10. อาจารย์สุมิตรา  พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ
  11. อาจารย์ทีนามารี  ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  12. นางสาวอรพรรณ  จำปา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
  13. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์วงค์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
  14. นางสาวมนัตฐา ท้าวด่าน สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

หมายเหตุ: กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom

3 IMG 2000JPG

4 IMG 2000

5 IMG 2000

6 IMG 5164 2000

7 IMG 2000

8 IMG 2000

S 2000

S 5152816

(ภาพ: วีรวิชญ์  รัศมีบุญสิทธิ์

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตัดLinkให้สั้นลง:    https://bit.ly/3VdUBG2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png9.png0.png
Today96
Yesterday469
This week1648
This month96
Total1347790

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:26

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ