Catholic Education Council of Thailand

0 Slide1

“ครู เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จัดอบรม “ครู เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”
ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จ.กรุงเทพฯ

8.30 น. ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
8.45 น. วจนพิธีกรรม/ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครูดี เปลี่ยนไป คิดไว ทำไว” โดย บาทหลวงพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม จิตตาธิการ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
9.30 น. การบรรยยาย เรื่อง “ครูประคับประคองใจ แก้ไข Learning Loss ลดความรุนแรงในโรงเรียน” โดย วิทยากรคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดร.ชูเกียรติ จากใจชน : คณบดีคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ : หัวหน้าสาขาจิตวิทยาคลินิก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
13.00 น. การบรรยยาย เรื่อง “การปกป้องคุ้มครองนักเรียน บนพื้นฐานสิทธิเด็ก 4 ประการ” โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ : อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- - - -
ผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 170 คน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 17 คน
และผู้บริหาร/คุณครู จาก 35 โรงเรียน รวม 153 คน
1. ซางตาครู้สคอนแวนท์ 2 คน 
2. เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 7 คน
3. เซนต์โยเซฟบางนา 12 คน
4. เซนต์โยเซฟระยอง 1 คน
5. ดาราสมุทร ศรีราชา 13 คน
6. ธรรมภิรักษ์ 4 คน
7. นฤมลทิน ธนบุรี 4 คน
8. นารีวุฒิ 2 คน
9. บอสโกพิทักษ์ 2 คน
10. ปัญจทรัพย์ 8 คน
11. เปรมประชาวัฒนา 2 คน
12. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 5 คน
13. พระแม่สกลสงเคราะห์ 4 คน
14. พระมารดานิจจานุเคราะห์ 3 คน
15. พระหฤทัยนนทบุรี 12 คน
16. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน
17. มารีย์วิทยา นครราชสีมา 11 คน
18. มารีวิทย์ ชลบุรี 1 คน
19. มารีวิทย์บ่อวิน 1 คน
20. มารีวิทย์สัตหีบ 2 คน
21. มาลาสวรรค์พิทยา 3 คน
22. ลาซาล 3 คน
23. วัฒนานุศาสน์ 5 คน
24. วาสุเทวี 2 คน
25.  เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 3 คน
26. อัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 คน
27. อัสสัมชัญศึกษา 6 คน
28. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 10 คน
29. อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 6 คน
30. อุดมวิทยา (จ.ราชบุรี) 4 คน
31. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 1 คน
32. สารสิทธิ์พิทยาลัย 2 คน
33. เซนต์คาเบรียล 4 คน
34. เซนต์โยเซฟทิพวัล 4 คน
35. เซนต์หลุยส์ศึกษา 17 คน

1 65 09 17 108 10241 65 09 17 64 10242 65 09 17 10 10242 65 09 17 59 10243 65 09 17 4 10244 65 09 17 7 10245 65 09 17 2 10246 65 09 17 3 10248 65 09 17 11 10247 65 09 17 8 10249 65 09 17 9 102400 Slide2

(ข่าว: อรพรรณ จำปา / ภาพ: มาสเตอร์ชานน  รร.ธรรมภิรักษ์)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>      <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม>

<เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3RWWVj9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png6.png9.png9.png6.png0.png
Today1177
Yesterday1323
This week7063
This month33742
Total1469960

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 21:03

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ