Catholic Education Council of Thailand

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

ในพระอุปถัมภ์ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

Logorattana

            การก่อตั้งสมาคม

            สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ก่อตั้งขึ้นโดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมี เลขาธิการคือ บราเดอร์มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ ได้เชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้กํากับลูกเสือจากโรงเรียนต่าง ๆ มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมสโมสรลูกเสือขึ้น สําหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือ เพื่อความรับผิดชอบการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆแก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์ ความคิดเห็นต่าง ๆเหล่านี้ เกิดจากแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นจากบาทหลวงปีเตอร์ เฟย์ ชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งเป็นจิตตาธิการลูกเสือนานาชาติ ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และด้วยความร่วมมือของนายชาลี ชมจินดา นายสมัย ชินะผา นายสุวรรณ ทรัพย์เจริญ และคณะทํางานร่วมกับพลเอกพลวุฒิ วิเศษสงวน และนายธีระ รมยาคม

            คณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดการจดทะเบียนเป็นสมาคมสโมสรลูกเสือ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สมาคมสโมสรลูกเสือได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

 

            สถานะของสมาคมอย่างเป็นทางการ

            ๑. เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
            ๒. เป็นสมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)
            ๓. เป็นสมาชิกของลูกเสือคาทอลิกนานาชาติ (ICCS)

 

            วัตถุประสงค์ของสมาคม

            เพื่อส่งเสริม และพัฒนากิจการเยาวชนคาทอลิกตามหลักการ และวิธีการของลูกเสือ โดยใช้วิธีการของการฝึกอบรมและกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆขณะเดียวกันสมาคมจะแนะนํา และยึดหลักของเยาวชนเพื่อเยาวชน กระบวนการนี้จะสําเร็จลงได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ซึ่งทํางานเคียงข้างกับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            ๑. สนับสนุน และประสานงานกับองค์การลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์โดยปฏิบัติตามหลักการของความรัก อุทิศตนเพื่อการบริการและพัฒนาผู้อื่น
            ๒. สนับสนุน และดําเนินวิถีทางตามหลักคําสั่งสอนและเห็นคุณค่าของเยาวชนโดยดําเนินชีวิตเคียงข้างกับพวกเขา
            ๓. บํารุงและพัฒนาควบคู่กับการประสานงานที่เข้มแข็งร่วมกับภาครัฐบาล หน่วยงานเอกชนและวัดต่าง ๆ
            ๔. เพิ่มพูนความสัมพันธ์ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการประสานงานระหว่างลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนคาทอลิก เกี่ยวกับระบบการศึกษา การบริการ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น วัฒนธรรมไทย และมิติด้านสังคม
            ๕. สนับสนุนสมาชิกทั้งหมด โดยศูนย์กลางของการประสานงานจากกลุ่มสมาชิกทั้งหมด และให้ความช่วยเหลือ

 

            WEBSITE  :  สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์=> http://www.ratanakosin.org/

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png7.png0.png0.png8.png4.png
Today1301
Yesterday1323
This week7187
This month33866
Total1470084

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 21:47

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ