Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

วิสัยทัศน์และพันธกิจการศึกษาคาทอลิกไทย     

     การศึกษาคาทอลิกจะดำรงคุณค่าและความสำคัญเอาไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ผู้บริหารการศึกษาได้ร่วมกันกำหนดไว้ ดังจะเห็นได้ว่าในการประชุม สัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2543 ครั้งที่ 30 ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ดังนี้คือ :

     วิสัยทัศน์ : “บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ ตามหลักพระคริสตธรรม” (Learning Persons, Loving and CaringCommunity, Reaching for Human Excellence According to Christian Principles)

 

     บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

          บุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ บุคคลที่นำข้อมูล ประสบการณ์มาพิจารณาไตร่ตรอง อย่างสม่ำเสมอ เกิดความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตน ผู้บริการ ครู นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก็ต่อเมื่อแต่ละคนเป็นผู้ใฝ่รู้ แสวงหาความคิดใหม่ๆ ตันสินใจเลือกวิธีปฎิบัติที่ดีที่สุด และพัฒนาปรับปรุงความรู้และการปฎิบัติของตนอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ติดต่อสื่อสารต่อกันในบรรยากาศของความไว้วางใจ และโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง มีการแบ่งปันความรู้ และการแก้ปัญหาร่วมกัน

            สิ่งที่สำคัญ คือ การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่สุด เป็นการค้นพบสัจธรรมของชีวิต บุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความจริงของชีวิต อาศัยการไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอ 

 

     ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร 

          โรงเรียนคือ  กลุ่มบุคคลที่ผูกพันกันด้วยความคิด    และอุดมคติ    ชุมชนโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน สะท้อนความเป็นประชากรของพระเจ้า โดยการปฏิบัติ “บัญญัติแห่งความรัก” ให้ความเคารพ ความเอาใจใส่  เอื้ออาทร  ต่อความต้องการของกันและกัน   มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

 

     มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์

          การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องของคุณธรรม ความรู้ และการหล่อหลอมบุคคลอย่างเป็นองค์รวม

          ในมิติบุคคล ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ หมายถึง มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา อารมณ์ และร่างกาย

          ในมิติสังคม ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ หมายถึง มนุษย์ที่รับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม กล่าวคือเป็น “คนเพื่อคนอื่น”

 

     พันธกิจ : สถาบันการศึกษาคาทอลิก มุ่งมั่นที่จะสร้างวิสัยทัศน์ที่กล่าวมาแล้วดังนี้ 
     บุคคลแห่งการเรียนรู้ :
          - จัดการศึกษาอบรมที่เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีความสุข
          - จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
          - ให้โอกาสผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสเข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
     ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร :
          - สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรักเอื้ออาทร
          - ให้การอภิบาลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตครอบครัว
          - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด สถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
          - ส่งเสริมบรรยากาศการเสวนาระหว่างศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
          - เชื่อมโยงความรู้กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความหมายที่แท้จริงสู่การปฏิบัติในชีวิต
     มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ :
          - เป็นประจักษ์พยานถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยชีวิตที่เป็นรูปธรรม
          - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างสังคมแห่งความจริง ยุติธรรมและสันติ

          ในปัจจุบัน สังคมไทยได้รับการท้าทายจากปัญหานานัปการเป็นต้นว่า กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ปัจเจกนิยม และสัมพัทธนิยม ส่งผลให้คุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมลง เด็กและเยาวชนขาดความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องเพศ ขาดความศรัทธาในศาสนา และขาดสำนึกในคุณงามความดี นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขาดโอกาสในการได้รับการอบรมหล่อหลอมที่ดีจากครอบครัว  

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เข้าพบท่าน มณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ สช. โอกาสแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ (17 ต.ค. 65)
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ บาทหลวงฉลองรัตน์ สังขรัตน์...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png6.png1.png9.png7.png3.png
Today1141
Yesterday477
This week15972
This month7331
Total1161973

Who Is Online

1
Online

Sunday, 04 December 2022 16:26

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ