Catholic Education Council of Thailand

0 Slide1

“ครู เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จัดอบรม “ครู เข้าใจ เข้าถึง ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยและป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน”
ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จ.กรุงเทพฯ

8.30 น. ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ
8.45 น. วจนพิธีกรรม/ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครูดี เปลี่ยนไป คิดไว ทำไว” โดย บาทหลวงพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม จิตตาธิการ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
9.30 น. การบรรยยาย เรื่อง “ครูประคับประคองใจ แก้ไข Learning Loss ลดความรุนแรงในโรงเรียน” โดย วิทยากรคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ดร.ชูเกียรติ จากใจชน : คณบดีคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ : หัวหน้าสาขาจิตวิทยาคลินิก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
13.00 น. การบรรยยาย เรื่อง “การปกป้องคุ้มครองนักเรียน บนพื้นฐานสิทธิเด็ก 4 ประการ” โดย ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ : อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- - - -
ผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 170 คน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 17 คน
และผู้บริหาร/คุณครู จาก 35 โรงเรียน รวม 153 คน
1. ซางตาครู้สคอนแวนท์ 2 คน 
2. เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 7 คน
3. เซนต์โยเซฟบางนา 12 คน
4. เซนต์โยเซฟระยอง 1 คน
5. ดาราสมุทร ศรีราชา 13 คน
6. ธรรมภิรักษ์ 4 คน
7. นฤมลทิน ธนบุรี 4 คน
8. นารีวุฒิ 2 คน
9. บอสโกพิทักษ์ 2 คน
10. ปัญจทรัพย์ 8 คน
11. เปรมประชาวัฒนา 2 คน
12. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 5 คน
13. พระแม่สกลสงเคราะห์ 4 คน
14. พระมารดานิจจานุเคราะห์ 3 คน
15. พระหฤทัยนนทบุรี 12 คน
16. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน
17. มารีย์วิทยา นครราชสีมา 11 คน
18. มารีวิทย์ ชลบุรี 1 คน
19. มารีวิทย์บ่อวิน 1 คน
20. มารีวิทย์สัตหีบ 2 คน
21. มาลาสวรรค์พิทยา 3 คน
22. ลาซาล 3 คน
23. วัฒนานุศาสน์ 5 คน
24. วาสุเทวี 2 คน
25.  เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 3 คน
26. อัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 คน
27. อัสสัมชัญศึกษา 6 คน
28. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 10 คน
29. อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 6 คน
30. อุดมวิทยา (จ.ราชบุรี) 4 คน
31. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 1 คน
32. สารสิทธิ์พิทยาลัย 2 คน
33. เซนต์คาเบรียล 4 คน
34. เซนต์โยเซฟทิพวัล 4 คน
35. เซนต์หลุยส์ศึกษา 17 คน

1 65 09 17 108 10241 65 09 17 64 10242 65 09 17 10 10242 65 09 17 59 10243 65 09 17 4 10244 65 09 17 7 10245 65 09 17 2 10246 65 09 17 3 10248 65 09 17 11 10247 65 09 17 8 10249 65 09 17 9 102400 Slide2

(ข่าว: อรพรรณ จำปา / ภาพ: มาสเตอร์ชานน  รร.ธรรมภิรักษ์)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>      <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม>

<เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3RWWVj9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

ภราดาพงษ์พัฒน์ อธิการโรงเรียนลาซาล เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ | 18 ก.ย. 66
ภราดาพงษ์พัฒน์ อธิการโรงเรียนลาซาล เข้าพบ คุณพ่อเอกรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ - - - - - - - -...

โต๊ะจิตตาธิการฯ

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน: 300 พระวาจาชโลมใจ
“ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน: 300 พระวาจาชโลมใจ”“Heaven & Earth: 300 Soul Anointing Logos” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ภาพประกอบพระวาจา...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการประชุมสัมมนาประจำปี2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 (20-23 สิงหาคม 2566)
การประชุมสัมมนาประจำปี2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี ----------------------------- ขอขอบคุณคณะนักบวชทั้ง 5 คณะ พระกุมารเยซู เยสุอิต ลาซาล พระมหาไถ่ และอุร์สุลินฯ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนาสภาการศึกษาครั้งที่ 52 “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” แล้วพบกันใหม่ในการสัมมนาครั้งที่ 53 เจ้าภาพโดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 (18-ก.ย.66)
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 10 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) ผลการรณรงค์โรงเรียนคาทอลิกต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า 2) เจ้าภาพการจัดงานสัมมนาครั้งที่...

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

การ​ฝึกอบรม​บุคลากร​ทางการ​ลูกเสือ​หลักสูตร​ผู้กำกับ​ลูกเสือ​สำรอง​ ขั้น​ความรู้​ชั้นสูง
เสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อเดชา อาภรรัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก คุณพ่อลือชัย จันทร์โป้ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้กำกับลูกเสือ 160 คน...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ประชุม คกก.จัดพิธีกรรมทางศาสนา ครั้งที่ 2 (11 ก.ค. 66)
การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา (ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ------------------------------------ เพื่อความพร้อมด้านพิธีกรรมในการจัดประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2566 นี้ ที่โรงแรมเอเชียพัทยา...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

Gospel Vsjpg

 

ล่าสุดS 15786011

BG 01

GCE Youtube2

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png4.png7.png0.png0.png7.png0.png
Today1287
Yesterday1323
This week7173
This month33852
Total1470070

Who Is Online

2
Online

Sunday, 24 September 2023 21:43

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ