Catholic Education Council of Thailand

1

Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”
........................................................

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”
ผ่านระบบ Zoom Meeting วิทยากรโดย อาจารย์นริศ มณีขาว มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 65 โรงเรียน 401 คน

2 resize

 

                    ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ กล่าวเปิดการอบรมและได้สรุปประเด็นสำคัญการอบรมครั้งนี้ ไว้ดังนี้

Empathy school ครู......

                   มีหลักการสำคัญ คือ Connect Before Correct ต้องเชื่อมใจกันให้รู้ความต้องการ เข้าใจ เข้าถึงความรู้สึกทั้ง 2 ฝ่าย จะได้หาวิธีตอบสนอง ความต้องการแบบ win win อย่างสันติ ลดความขัดแย้ง ฝึกการEmpathy ทำให้เรา เข้าใจความต้องการของตนเอง เข้าใจและหาความต้องการของผู้อื่น ใช้ความจริงใจ ในการหาวิธีตอบสนองความต้องการ โดยเราเห็นใจ เข้าใจผู้อื่น แต่เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด ที่เขากระทำ การสร้างวัฒนธรรม Empathy ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน จะช่วยให้ ครู นักเรียน สื่อสารกันด้วยความเข้าใจ รู้ความต้องการที่แท้จริงของกันและกัน หาวิธีสนับสนุนให้ไปถึงความต้องการนั้นด้วยกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงต่างๆ ได้  (28 มกราคม 2566)

 3

4 resize

5

Screenshot 64

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด> <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://shorturl.asia/Wm2If

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เข้า อวยพร ปีใหม่ ตรุษจีน แด่ ท่านเลขา สช. ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้แทน บาทหลวงดร.เอกรัตน์ หอมประทุม นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) เข้า อวยพร ปีใหม่ ตรุษจีน แด่ ท่านเลขา สช. ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ พร้อมด้วย สมาคมอื่นๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ผู้แทนสมาคมต่างๆ จะทำการนัดหมาย อย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด เพื่อหารือ ปัญหา สภาพการณ์การศึกษาเอกชน...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png5.png8.png
Today64
Yesterday469
This week1616
This month64
Total1347758

Who Is Online

1
Online

Thursday, 01 June 2023 01:56

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ