Catholic Education Council of Thailand

เสวนา คือ ความร่วมมือ
5 ศาสนา ผนึกกำลัง ให้ข้อ คิด
“สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2022
ณ ห้องประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิก
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
สภาการศึกษาคาทอลิก แผนกศาสนสัมพันธ์ในสภาพระสังฆราชคาทอลิก คาริตัสไทยแลนด์ และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดเสวนา เพื่อเปิดมุมมองของศาสนาต่างๆ กับเรื่อง สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์

โดยมีบิชอป บรรจง ไชยราให้เกีรยติมาเป็นประธาน และนี่คือคำกล่าวเปิดงาน

นมัสการพระมหานภันต์ สันติภัทโท ท่านผู้แทน 5 ศาสนา และผู้ร่วมงานทุกๆ ท่าน
นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา กรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือ สปสช.) ได้ออกกิจกรรมบริการแจกถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดฟรี สำหรับประชาชนไทยอายุ 15-59 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระนั้นก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้สร้างความห่วงกังวลแก่พระศาสนจักรในด้านศีลธรรม และการขัดต่อหลัก คำสอนทางศาสนา จึงเห็นถึงความจำเป็นในการแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศีลธรรม และหลักคำสอนทางศาสนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 ส่งไปยังเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศไทยเพื่อทบทวนอัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกและมีพันธะผูกพันเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งครบแบบองค์รวม สอนเพศศึกษา ตามแนวทางพระศาสนจักร

 

นอกจากนั้นสภาการศึกษาฯ ยังได้วางแผนการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เพื่อการผลิตสื่อศึกษาเป็นคลิปวิดีทัศน์ความยาว 10-15 นาที โดยชิ้นแรกมีหัวข้อที่ว่า “คำสอนของพระศาสนจักร และการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก” ส่งไปตามโรงเรียนเพื่อใช้ในวิชาสุขศึกษาหรือโอกาสต่างๆ และยังมีประเด็นที่เป็นมุมมองของผู้นำทางศาสนาต่างๆ โดยที่จัดเป็นเวทีเสวนาร่วมกันที่มีความร่วมมือของทั้ง 5 ศาสนา ในหัวข้อ “มุมมองของศาสนาต่างๆ ในเรื่องหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเรื่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์และเรื่องเพศ” นอกจากนั้นยังจัดให้มีการการให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเยาว์ เรื่องเวลาที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์ และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและปัญหาสังคมที่จะเกิดตามมา

 

การจัดเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ในวันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งสะท้อนมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวตามหลักศาสนา ภายใต้หัวข้อ “สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์ ในมุมมองของหลักศาสนา” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ซึ่งการเสวนาในวันนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ คาริตัสไทยแลนด์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 สำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้ ผมรับรู้ได้ถึงความตั้งใจในจุดร่วมเดียวกันของคณะผู้ร่วมจัดงานทุกภาคส่วน และผู้แทนศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ที่ร่วมกันทำให้การจัดเสวนาในวันนี้เกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่าความมุ่งหวังในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมได้
​บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์ ในมุมมองของหลักศาสนา”

รับชมย้อนหลัง https://fb.watch/dgsRZOKH2j/

Thai Catholic Media - สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

https://www.facebook.com/651851281/posts/10160769259721282/?d=n

 

LInkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/38wqvub

 

S 15450407

S 15450408

283252694 10160769253501282 6997986669516394079 n

284496679 10160769253686282 8544147720292439873 n

284542785 10160769253311282 4035214006316582825 n

284553801 1203889083482257 4072501795426938955 n

284559756 10160769253161282 6930175561777897805 n

284566006 10160769253246282 440091109062159606 n

284577014 10160769253226282 6156766536210686857 n

284618159 10160769253426282 1127243809677334624 n

284662262 10160769253131282 4617018014361070031 n

284689612 10160769253711282 5489175559805303338 n

284510460 1203889843482181 1682129279251424210 n

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png8.png8.png
Today94
Yesterday469
This week1646
This month94
Total1347788

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:25

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ