Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

เสวนา คือ ความร่วมมือ
5 ศาสนา ผนึกกำลัง ให้ข้อ คิด
“สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2022
ณ ห้องประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิก
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
สภาการศึกษาคาทอลิก แผนกศาสนสัมพันธ์ในสภาพระสังฆราชคาทอลิก คาริตัสไทยแลนด์ และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดเสวนา เพื่อเปิดมุมมองของศาสนาต่างๆ กับเรื่อง สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์

โดยมีบิชอป บรรจง ไชยราให้เกีรยติมาเป็นประธาน และนี่คือคำกล่าวเปิดงาน

นมัสการพระมหานภันต์ สันติภัทโท ท่านผู้แทน 5 ศาสนา และผู้ร่วมงานทุกๆ ท่าน
นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา กรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือ สปสช.) ได้ออกกิจกรรมบริการแจกถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดฟรี สำหรับประชาชนไทยอายุ 15-59 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กระนั้นก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้สร้างความห่วงกังวลแก่พระศาสนจักรในด้านศีลธรรม และการขัดต่อหลัก คำสอนทางศาสนา จึงเห็นถึงความจำเป็นในการแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศีลธรรม และหลักคำสอนทางศาสนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 ส่งไปยังเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศไทยเพื่อทบทวนอัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกและมีพันธะผูกพันเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งครบแบบองค์รวม สอนเพศศึกษา ตามแนวทางพระศาสนจักร

 

นอกจากนั้นสภาการศึกษาฯ ยังได้วางแผนการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เพื่อการผลิตสื่อศึกษาเป็นคลิปวิดีทัศน์ความยาว 10-15 นาที โดยชิ้นแรกมีหัวข้อที่ว่า “คำสอนของพระศาสนจักร และการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก” ส่งไปตามโรงเรียนเพื่อใช้ในวิชาสุขศึกษาหรือโอกาสต่างๆ และยังมีประเด็นที่เป็นมุมมองของผู้นำทางศาสนาต่างๆ โดยที่จัดเป็นเวทีเสวนาร่วมกันที่มีความร่วมมือของทั้ง 5 ศาสนา ในหัวข้อ “มุมมองของศาสนาต่างๆ ในเรื่องหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเรื่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์และเรื่องเพศ” นอกจากนั้นยังจัดให้มีการการให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยเยาว์ เรื่องเวลาที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์ และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและปัญหาสังคมที่จะเกิดตามมา

 

การจัดเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ในวันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งสะท้อนมุมมองต่อประเด็นดังกล่าวตามหลักศาสนา ภายใต้หัวข้อ “สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์ ในมุมมองของหลักศาสนา” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ซึ่งการเสวนาในวันนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ คาริตัสไทยแลนด์ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 สำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้ ผมรับรู้ได้ถึงความตั้งใจในจุดร่วมเดียวกันของคณะผู้ร่วมจัดงานทุกภาคส่วน และผู้แทนศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ที่ร่วมกันทำให้การจัดเสวนาในวันนี้เกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่าความมุ่งหวังในการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมได้
​บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “สิทธิ เสรี และศักดิ์ศรีมนุษย์ ในมุมมองของหลักศาสนา”

รับชมย้อนหลัง https://fb.watch/dgsRZOKH2j/

Thai Catholic Media - สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

https://www.facebook.com/651851281/posts/10160769259721282/?d=n

 

LInkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/38wqvub

 

S 15450407

S 15450408

283252694 10160769253501282 6997986669516394079 n

284496679 10160769253686282 8544147720292439873 n

284542785 10160769253311282 4035214006316582825 n

284553801 1203889083482257 4072501795426938955 n

284559756 10160769253161282 6930175561777897805 n

284566006 10160769253246282 440091109062159606 n

284577014 10160769253226282 6156766536210686857 n

284618159 10160769253426282 1127243809677334624 n

284662262 10160769253131282 4617018014361070031 n

284689612 10160769253711282 5489175559805303338 n

284510460 1203889843482181 1682129279251424210 n

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png1.png1.png6.png
Today2208
Yesterday902
This week6333
This month5042
Total1243116

Who Is Online

3
Online

Sunday, 05 February 2023 07:44

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ