Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

00 IMG 4416

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อ“การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน”
( Child Protection )
- - -
จัดสำหรับคุณครูโรงเรียน
คณะกางเขงแห่งจันทบุรี
และ คณะภราดาลาซาล ดังนี้
1. โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
2. โรงเรียนมารดานุสรณ์ จ.ตราด
3. โรงเรียนยอแซฟวิทยา
4. โรงเรียนลัมแบร์พิชญาลัย
5. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
รวมจำนวนคุณครูประมาณ 400 คน
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา
1. เพื่อให้บุคลากรหลักของโรงเรียนคาทอลิกตระหนักและเข้าใจในภารกิจการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้โรงเรียนคาทอลิกจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ครบถ้วน
3. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าประชุม
วิทยากรและทีมงาน
1. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
วิทยากร : ที่ปรึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
3. อ.พงษ์นรินทร์ รัตนรังสิกุล
วิทยากร : สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
วันเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
- - -
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

>> ชมภาพกิจกรรม <<

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png2.png5.png3.png
Today2345
Yesterday902
This week6470
This month5179
Total1243253

Who Is Online

3
Online

Sunday, 05 February 2023 08:06

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ