Catholic Education Council of Thailand

1 18 20 ๑๘ 22

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนพัฒนาโรงเรียนบนพื้นฐานของ

Global Compact on Education (GCE in Action)

วันที่ 18 - 20  ตุลาคม 2565 (เวลา 8.30 - 15.00 น.)
ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ จ.พระนครศรีอยุธยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          

              สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนพัฒนาโรงเรียนบนพื้นฐานของ Global Compact on Education (GCE in Action) ให้กับ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จำนวน 67 คน และโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ จำนวน 24 คน รวม 91 คน

- การสัมมนาวันที่ 18 – 19 จัดให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน

- การสัมมนาวันที่ 20 จัดให้กับคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนบนพื้นฐานของ GCE

              โดยการสัมมนาฯเริ่มเวลา 08.45 น. วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาโดย คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์  วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ  อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมแบ่งปันข้อคิดการทำงานกับนักเรียนให้กับครูผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

              คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เข้ามาพบปะคุณครูที่เข้าร่วมสัมมนาในวันแรก โดยคุณพ่อได้กล่าวสั้นๆ กับคุณครูก่อนจะเดินทางไปทำภารกิจให้การอบรมสัมมนาซิสเตอร์คณะรักกางเขนอุบลฯ ที่ จ.นครราชสีมา

              พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญชวนเราว่า เราทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้า เราทุกคน ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างหมู่บ้านการศึกษาระดับโลก (Global Village of Education) อันจะเป็นอารยธรรมแห่งการปรองดอง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน การศึกษาต้องบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น พึ่งพากันและกัน รับใช้ผู้อื่น และเสริมสร้างความบริบูรณ์ของกันและกัน ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่า การลงมือปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระศาสนจักรในงานการศึกษาเท่านั้น จึงจะช่วยสนับสนุนพันธกิจการประกาศ ข่าวดีทีพระเยซูทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรและสรรค์สร้างโลกใหม่ที่มนุษย์ รู้สึกถึงความเป็นพี่น้องกัน ที่เราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติได้ (บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม สิงหาคม 2022)


ภาพวันแรก (18 ต.ค. 65) >คลิกชมภาพวันแรกทั้งหมด

2 18 20 ๑๘ 27

3 18 20 ๑๘ 9

4 18 20 ๑๘ 11

5 18 20 ๑๘ 15

 

ภาพวันที่สอง (19 ต.ค. 65) >คลิกชมภาพวันที่สองทั้งหมด

1 18 20 ๑๙ 27

2 18 20 ๑๙ 10

3 18 20 ๑๙ 64 18 20 ๑๙ 265 18 20 ๑๙ 14 
ภาพวันที่สาม (20 ต.ค. 65) 
>คลิกชมภาพวันที่สามทั้งหมด 

10 18 20 ๒๐ 410 18 20 ๒๐ 510 18 20 ๒๐ 2610 18 20 ๒๐ 1810 18 20 ๒๐ 4010 18 20 ๒๐ 32

(ภาพ: วีรวิชญ์  รัศมีบุญสิทธิ์) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพวันที่ 1>  <ภาพวันที่ 2>  ภาพวันที่ 3>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<Facebook>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3eM5O0A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png4.png5.png
Today51
Yesterday469
This week1603
This month51
Total1347745

Who Is Online

1
Online

Thursday, 01 June 2023 01:42

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ