Catholic Education Council of Thailand

1

 

ประชุมเตรียมการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอุร์สุลา ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     
               ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมงานการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52  ในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” วันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการจาก 5 คณะนักบวช ทั้งนี้เพื่อร่วมดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ กับสภาการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย
               โดยมี อธิการเจ้าคณะร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน คณะกรรมการจาก 5 คณะเจ้าภาพในการจัดงาน คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในการประชุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอุร์สุลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
               การประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนา เริ่มเวลา 10.00น. วจนพิธีกรรมการเปิดการสัมมนา โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมแบ่งปันแนวคิดกับคณะนักบวช  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

   1. บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
   2. บาทหลวงมิเกล  กาไรซาบาล อธิการเจ้าคณะเยสุอิต
   3. บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง อธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่
   4. ภราดาประภาส  ศรีเจริญ คณะภราดาลาซาล
   5. ซิสเตอร์ชิดชนก แสงสุริยะ คณะพระกุมารเยซู
   6. ซิสเตอร์บังอร  ไชยเผือก คณะพระกุมารเยซู
   7. ซิสเตอร์แสงเดือน  มารีรักษ์ คณะพระกุมารเยซู
   8. ซิสเตอร์ทิพย์กนก  ประสพโชคชัย คณะอุร์สุลินฯ
   9. ซิสเตอร์จันทนา วงศ์สรรคกร คณะอุร์สุลินฯ
  10. อาจารย์สุมิตรา  พงศธร ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ
  11. อาจารย์ทีนามารี  ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  12. นางสาวอรพรรณ  จำปา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
  13. นางสาวสุรัสวดี  หงษ์วงค์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ
  14. นางสาวมนัตฐา ท้าวด่าน สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

หมายเหตุ: กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom

3 IMG 2000JPG

4 IMG 2000

5 IMG 2000

6 IMG 5164 2000

7 IMG 2000

8 IMG 2000

S 2000

S 5152816

(ภาพ: วีรวิชญ์  รัศมีบุญสิทธิ์

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตัดLinkให้สั้นลง:    https://bit.ly/3VdUBG2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png8.png7.png6.png
Today182
Yesterday469
This week1734
This month182
Total1347876

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 03:34

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ