Catholic Education Council of Thailand

23.2000

 

 การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น.
 ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

        ---------------

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 -15.30 น.

   ฝ่ายอัตลักษณ์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง ให้กับ คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในพันธสัญญาเพื่อการศึกษา Global Compact on Education โดยการปรับเปลี่ยน (transform) การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ให้มุ่งที่ประเด็นของความสำคัญของศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักดิ์ศรี และสิทธิของเด็ก ๆ ที่เข้ามารับการศึกษาที่โรงเรียน ให้เด็ก ๆ ได้รับเอาใจใส่ดูแลเป็นรายบุคคล มีโอกาสที่จะเติบโตเต็มศักยภาพ ได้รับปกป้องดูแลอย่างเหมาะสม เรียนรู้อย่างมีความสุขและเรียนรู้เป็น เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของโลกปัจจุบันที่นำสู่อนาคตอย่างมีความพร้อมซึ่งการตั้งเป้าหมายเช่นนี้เรียกร้องการเพิ่มพูนทักษะของครูในการเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

วจนพิธีกรรมเปิดการอบรมโดย คุณพ่อเดชา  อาภรณ์รัตน์

วิทยากรโดย อาจารย์สุมิตรา พงศธร ฝ่ายอัตลักษณ์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

และคณะคณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

คุณครูนิลวรรณ เจตวรัญญู 

คุณครูชญานุช ชูชาติ

คุณครูปฐมา วิจิตรบุณยรักษ์

คุณครูณัฐวุฒิ พิกุลณี     

คุณครูณัฐกร จึงจตุพร

   ร่วมแบ่งปันข้อคิดการทำงานการจัดการเรียนการสอนการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรองให้กับครูผู้เข้าร่วมอบรม

*********

   คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์พึงพอใจกับการแบ่งปัน และจะนำสู่การปฏิบัติจริงในปีการศึกษา 2566

1.2000

6.2000

5.2000

16.2000

8.2000

7.2000

10.2000

12.2000

14.2000

13.2000

17.2000

19.2000

15.2000

24.2000

11.2000

22.2000

30.2000

31.2000

32.2000

34.2000

36.2000

37.2000

38.2000

S 5972563

40.2000

2.2000

(ภาพ: วีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์)

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>  <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://bit.ly/3Zcbr9Q

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png4.png4.png
Today50
Yesterday469
This week1602
This month50
Total1347744

Who Is Online

1
Online

Thursday, 01 June 2023 01:41

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ