Catholic Education Council of Thailand

S 5513244

  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

         บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  ให้การต้อนรับคณบดีและ คณาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าพบและส่งตัวนิสิต ภราดาศราวุธ ยุชมภู หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิต ซิสเตอร์เกศินี มังกร หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา

         การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ณ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566

         การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ กำหนดให้นักศึกษาที่ต้องการขอรับใบประกอบวิชาชีพ การบริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการผลิตของคุรุสภา เป็นการนำความรู้ ความสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเปิดแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสัมพันธภาพ อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก S 5513233

S 5513243S 5513238 S 5513239

S 5513240S 55132425C03D350 9D29 45DC 8E91 88908DF2B763S 5513235S 5513236S 5513237 (ภาพ-ข่าว: สุรัสวดี หงษ์วงค์)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>     <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ตัดLinkให้สั้นลง:  https://bit.ly/3ZoKHnA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

 

 

 

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png8.png0.png9.png
Today115
Yesterday469
This week1667
This month115
Total1347809

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:40

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ