Catholic Education Council of Thailand

13.2000

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น.

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  พร้อมด้วยคณะฯ

ผู้เข้าร่วม 10 ท่านดังนี้

1.  บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา      ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

2.  ซิสเตอร์เกศินี  มังกร                           ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

3.  อาจารย์สุมิตรา  พงศธร                      ประธานฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

4.  ครูทีนามารี  ผลาดิกานนท์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

5.  ดร.สายสุนีย์  กอสนาน                        ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

6.  นายนิพนธ์  สมบูรณ์พูลเพิ่ม                ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

7.  นายอังกูร  จันทร์ชาวนา                      ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

8.  นางสาวอรุณีย์  ไทยแย้ม                    ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

9. นางสาวอรพรรณ  จำปา                       สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษาฯ

10. นางสาวมนัตฐา  ท้าวด่าน                  สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษาฯ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Shrewsbury International School Riverside Campus เพื่อพูดคุยและให้ข้อมูล ในการจัดการเรียนการสอน Relationships and Sex Education (RSE).
Department for Education ของประเทศอังกฤษ กำหนด Guidance ให้มีการสอน

           ● Relationships Education ในระดับประถมศึกษา
           ● Relationships and Sex Education ในระดับมัธยมศึกษา
           ● Health Education ในทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย : ของ Relationships and Sex Education (RSE).
           - ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เยาว์ เพื่อช่วยให้สามารถ พัฒนาความสัมพันธ์ กับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
รักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน  ไม่เพียงเฉพาะความสัมพันธ์ลึกซึ้งใกล้ชิดทางเพศเท่านั้น
           - ช่วยให้ผู้เยาว์เข้าใจว่า “healthy relationship” ควรเป็นอย่างไร เพื่อนดีคืออย่างไร เพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นอย่างไร ชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร
           - สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิด  แต่ปฏิเสธความกดดันให้มีเพศสัมพันธ์เมื่อยังไม่ถึงเวลาได้
           - เข้าใจผลดีของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีต่อสุขภาพจิต  และเห็นถึงสัญญาณอันตราย เมื่อความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควร
RSE สอนอะไรบ้าง
          - สอนให้เข้าใจ human sexuality และการเคารพตนเองและผู้อื่น
          - ช่วยให้ผู้เยาว์พัฒนาสู่วุฒิภาวะ สร้างความมั่นใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเข้าใจว่าทำไมจึงควรชะลอการมีกิจกรรมทางเพศจนถึงเวลาอันควร

          - ให้ความรู้เรื่อง sexual health เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกได้ อย่างมีวิจารณญาณ
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อข้องใจใคร่รู้ต่างๆ ในบรรยากาศ การเรียนรู้ที่ปลอดภัย
          - ให้ความรู้ถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยเพศ เพศสภาพ ฯลฯ
          - ให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ

Shrewsbury แบ่งปัน RSE เพื่อ
      1. ได้ข้อมูลกระบวนการจัดทำหลักสูตรของประเทศอังกฤษ
      2. การบริหารหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน
      3. สาระสำคัญ และบทบาทของโรงเรียน ในการนำหลักสูตร Relationships and Sex Education ไปใช้

ทั้งนี้ขอขอบคุณ

-คุณสุชาดา โสภณพนิช ลีสวัสดิ์ตระกูล
ผู้ประสานงานให้เกิดกิจกรรมนี้


-คุณพลอย รุ่งรัตน์มณีวงค์
เจ้าหน้าที่โรงเรียน Shrewsbury


-Mr. Robert Millar ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
และคณะครู Shrewsbury International School Riverside Campus
ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและรับฟังมุมมองใหม่ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้าน Relationships and Sex Education (RSE) ให้กับโรงเรียนคาทอลิกของเราในการแลกเรียนรู้ในครั้งนี้

        We thank you for your warm welcome. We appreciated your generous sharing. Your examples of how to conduct classroom discussions were very helpful.

3.2000

5.2000

6.2000

7.2000

8.2000

9.2000

11.2000

10.2000

12.2000

1.2000

2.2000

(ภาพ: อรพรรณ จำปา )

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด> <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://bit.ly/3XQGAPC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา --------------- เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 -15.30 น. ฝ่ายอัตลักษณ์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง ให้กับ คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในพันธสัญญาเพื่อการศึกษา...

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions (EF) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม สมัครได้ที่ ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/KGGaxzBcAqcdvkVe6 - - - - - -...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png5.png1.png6.png8.png
Today311
Yesterday514
This week311
This month41361
Total1305168

Who Is Online

3
Online

Monday, 27 March 2023 07:55

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ