Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

22 ก.พ. 62 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาฯ นำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ :
- ประเมินผลการอบรมหลักสูตรการศึกษาคาทอลิกสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 ปี 2561
- สรุปเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่
- สรุปการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 2562 วันที่ 10 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา
- การร่วมมือกับ กกต. ในการรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค. 62
- ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4
- บอร์ดคุรุสภาแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี
-เรื่องที่กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 :
- วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
เรื่องสืบเนื่อง :
- สรุปผลการประเมินการประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2561
- การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ (ฝ่ายอัตลักษณ์ฯ ฝ่ายวิชาการฯ ฝ่ายวิจัยฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ)
- การดำเนินงานของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ
- การดำเนินงานของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
- สถานะการเงินของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
- งบประมาณสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำปี 2562 (ค.ศ.2019)
เรื่องพิจารณา :
- การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่องอื่น ๆ :
- ปิดท้ายด้วย การบรรยายนำเสนอคู่มือ “นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน” โดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และทีมงาน
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการอำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 62
(หมายเหตุ : เวลาประชุม 09:00 – 13:00 น. โดยประมาณ)

photography icon

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png4.png9.png3.png
Today2585
Yesterday902
This week6710
This month5419
Total1243493

Who Is Online

2
Online

Sunday, 05 February 2023 08:48

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ