Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

 

PDPA 13 3333

 

ที่ สศค.058/2565

 

25 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผ่านระบบ Zoom
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการและใบตอบรับ

          ตามที่ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ เห็นความสำคัญของ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”  
และทำการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา โดย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ปัจจุบันถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้   ในเบื้องต้นสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถร่วมกันปรับร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลฯ จากนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สมัครเรียน ครู พนักงาน ผู้สมัครงาน  กรรมการบริหาร คู่ค้าและผู้มาติดต่อ รวมถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 


           สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่าน ส่งบุคลากรหลักของโรงเรียนที่มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียน อย่างน้อย 5 คน โดยมีตำแหน่งหรือความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ผู้บริหาร  
2) ฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  
3) ฝ่ายทะเบียน หรือ ธุรการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียน  
4) ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯ


          เพื่อเข้าร่วม การอบรม เรื่อง“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom วิทยากรโดย คุณกัญญาพัชร จันทรกิติวุฒิ, คุณเปมิกา  ผ่องเมฆินทร์ และทีมงานนักกฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด  สภาการศึกษาฯ จะแจ้งรายละเอียดรหัสการเข้าร่วมอบรมให้ทราบในภายหลัง  ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านตอบรับการอบรมมายังสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  มาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม)
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

-----------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารและใบตอบรับ:
Poster อบรม PDPA 13 พ.ค.65.jpg 
สศค.058 อบรม PDPA 13 พ.ค.65.pdf
ใบตอบรับ-อบรม PDPA 13 พ.ค.65.docx
กำหนดการ อบรม PDPA 13 พ.ค.65

 ---------------------------------------------------

ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข่าวสารการอัพเดท

ชื่อกลุ่มไลน์ >> PDPA 13 พ.ค.65

----------------------------------------------------

คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/38nP78e

                                                                                        

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png8.png4.png9.png
Today1941
Yesterday902
This week6066
This month4775
Total1242849

Who Is Online

3
Online

Sunday, 05 February 2023 07:00

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ