Catholic Education Council of Thailand

65 08 20 Posterok2

__________________________________________________

 

ที่ สศค.071/256

                                                     1 กรกฎาคม 2565


เรื่อง          ขอเชิญร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
                 หัวข้อ “การศึกษาเป็นความหวังของโลก” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
เรียน         ผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย
   1. โครงการและกำหนดการ
                          2. ใบตอบรับ

              สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2564 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Global Compact on Education ดังพระดำริขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ทรงเรียกร้องและเชิญชวนให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมให้มีภราดรภาพ สันติ ความยุติธรรม และการดูแลโลกในทุกภาคส่วน การศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้โลกดีขึ้นได้  ด้วยคำมั่นสัญญาที่มีการลงนามในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นความหวังของสังคมโลกได้อย่างแท้จริง  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนั้น มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาคาทอลิกเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

             ในปี พ.ศ. 2565 นี้ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย  ประกอบด้วย บิชอป พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง  ครูและผู้บริหารโรงเรียน (ฆราวาส) วัตถุประสงค์การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อ 1) นำเสนอการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ในความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ 2) การมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาคาทอลิก ในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (Global Compact on Education ) และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดสด Facebook /Youtube ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 หัวข้อ  “การศึกษาเป็นความหวังของโลก” เวลา 8.30-12.30 น.   ทั้งนี้ขอความกรุณาท่าน ตอบรับการร่วมสัมมนามายังสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือส่งทาง E-doc หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สช. โดยนำส่งข้อมูล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ด้วยความเคารพรักในพระคริสตเจ้า

(บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม)

เลขาธิการ
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย


ผู้ประสานงาน:
นางสาวอรพรรณ  จำปา (คุณต้อม)
โทรศัพท์และไลน์ไอดี: 0868974544
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

__________________________________________________

ดาวน์โหลด:

 _________________________________________________

เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับรหัส Zoom:
https://line.me/ti/g2/r1VQzcDJqXSOn7d5ubQFZ7awEnMc7TBYnznQdw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

 __________________________________________________

<Facebook>
<Facebook Video ประชาสัมพันธ์ Ep.1>

<Facebook Video บรรยายพิเศษโดยคุณพ่อเอกรัตน์>
<Facebook Video ประชาสัมพันธ์ Ep.2>

__________________________________________________

<Youtube ประชาสัมพันธ์ Ep.1>
<Youtube บรรยายพิเศษโดยคุณพ่อเอกรัตน์>
<Youtube ประชาสัมพันธ์ Ep.2>
__________________________________________________

 ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3ag9q8Z 

__________________________________________________

<สรุปการสัมมนาฯ>

 __________________________________________________

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png5.png0.png
Today56
Yesterday469
This week1608
This month56
Total1347750

Who Is Online

1
Online

Thursday, 01 June 2023 01:52

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ