Catholic Education Council of Thailand

S 5980200

  วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   เวลา 9.00น.-12.00น.

  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม  กรุงเทพฯ

  ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน

นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม  เลขาธิการสภาการศึกษาฯ

เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้

1) MOU (Active  Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ  พว.

2) MOU การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯ ของ สภาประมุขบาทหลวงฯ

3) การปรับหลักสูตรสำหรับการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน

4) การรณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

5) โรงเรียนคาทอลิก รณรงค์“การเลือกตั้ง เลือกคนดี” เข้าสภา

6) รับทราบรายงานการดำเนินของ ฝ่ายงานต่างของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

    สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย), สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ

    สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

7) รายงานฐานะการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

8) เสนอเพื่ออนุมัติ การประชุมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 52 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคต การศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” วันที่ 20-23 สิงหาคม 2566

9)  การประชุม Serra International Convention ครั้งที่ 80 

10) การแบ่งปันจากผู้แทนสังมณฑล และคณะนักบวชต่างๆ

11) กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

ปิดท้ายด้วย ข้อคิด "การปลูกฝังคุณค่าพระวรสารในโรงเรียน"   และภาวนาปิดการประชุม  โดย คุณพ่อจรัญ  ทองปิยะภูมิ

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ถือโอกาสการพบกันในการประชุมครั้งนี้มอบของขวัญแก่คณะกรรมการทุกท่านที่มาประชุม

การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 66

S 5980202

S 5980204

S 5980191

S 5980183

S 5980190

S 5980184

S 5980185

S 5980187

S 5980189

S 5980186

S 5980215

S 5980182

S 5980180

S 5980181

S 5980175

S 5980176

S 5980178

S 5980179

S 5980174

S 5980173

 

S 5980172

 

 

S 5980171

 

S 5980170

S 5980216

S 5980168

S 5980203

S 5980165

(ภาพ: วีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์)

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<ภาพทั้งหมด>    <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัดLinkให้สั้นลง: https://bit.ly/3klS93c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

www.catholic-education.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และถ่ายทอดสด Facebook /Youtube หัวข้อ “การศึกษาเป็นความหวังของโลก” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-12.30 น. --------------------------------------------------- สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้จัดงานสัมมนาประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ประกอบด้วย บิชอป...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png8.png1.png5.png
Today121
Yesterday469
This week1673
This month121
Total1347815

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:46

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ