Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

13OctCECT

13OctCECT 2

Attempt: A2   ที่รอคอย

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

📣 ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วม
      การสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

เรื่อง Global Compact on Education

(Attempt: A2)

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้


ที่ สศค.024/2564   (ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564)

เรื่อง        ขอเชิญร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2
               หัวข้อ “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน       ผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สมณสาส์นทางวีดีทัศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส
                          2. กำหนดการและใบตอบรับ

               ตามที่ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากถึง 1,514 ท่าน จาก 151 โรงเรียน ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งในการสร้างชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักการศึกษาคาทอลิกในการนำแนวทาง Global Compact on Education ลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง  สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อความต่อเนื่องของผู้เข้าร่วมสัมมนาและการมอบวุฒิบัตร  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ผ่านการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 แล้ว เข้าร่วมการสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564  ครั้งที่ 2 Global Compact on Education (Attempt: A2)” ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.15 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom หรือประชุมผ่านการถ่ายทอดสด Facebook และ Youtube ตามช่องทางที่ท่านเคยเข้าร่วมมาแล้ว รายละเอียดรหัสการเข้าร่วมประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (โรงเรียนใดต้องการส่งครูเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งที่สอง นอกเหนือจากครูที่เคยลงทะเบียนมาแล้วในครั้งแรก ให้กรอกในใบตอบรับเฉพาะครูที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในครั้งแรก ส่วนครูที่ลงทะเบียนมาแล้วในครั้งแรกถือว่าทุกคนเข้าร่วมในครั้งที่สองนี้)

               และสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยผ่านการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งแรก แต่มีความประสงค์เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งที่ 2 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ขอเรียนเชิญโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ โดยจะเป็นการเข้าร่วมการสัมมนาประจำปีผ่านการถ่ายทอดสด Facebook และ Youtube แต่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมทางระบบ Zoom ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านตอบรับการร่วมสัมมนามายังสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งทาง E-doc หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ สช. โดยนำส่งข้อมูล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งที่ 2 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                        

ขอแสดงความนับถือ

(บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม)

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด

1.จดหมาย A2 ▶

2.สมณสาส์น A2 

3.กำหนดการ A2 

4.ใบตอบรับ A2 


ผู้ประสานงาน: นางสาวอรพรรณ  จำปา  

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT)

เลขที่ 122/9 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 08-6897-4544

โทรสาร 0-2681-3854

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website: www.catholic-education.or.th


Link เพื่อแชร์ >>  https://bit.ly/3kmUffc


<ข้อมูลในเว็บฝ่ายการศึกษาฯ EDBA> 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png3.png2.png4.png6.png
Today2338
Yesterday902
This week6463
This month5172
Total1243246

Who Is Online

3
Online

Sunday, 05 February 2023 08:04

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ