Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

การทำงานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

การทำงานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนทุกคนจะต้องตระหนักและรับรู้ ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในการให้ความสนับสนุนและความสำคัญต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักเรียน อีกทั้ง หากมีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์น่าสงสัยถึงการล่วงละเมิดต่อนักเรียน จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อโรงเรียนทันที นอกจากนี้ บุคลากรโรงเรียนในทุกระดับต้องรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินการตามนโยบายปกป้องคุ้มครองนักเรียน เพื่อการกำกับ ติดตามและดำเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโรงเรียนจัดตั้งคณะทำงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ดังต่อไปนี้

2.1 การแต่งตั้งคณะทำงาน

คณะทำงานในการปกป้องและคุ้มครองนักเรียนประกอบด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้

1. รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพของนักเรียน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

2. ครูหัวหน้าแนะแนว เป็นเลขานุการคณะทำงาน

3. ครูหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล

4. ครูหัวหน้าช่วงชั้นประถม

5. ครูหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม

6. ครูจิตตาภิบาล

7. ครูพยาบาล

8. ผู้แทนผู้ปกครอง

9. ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (ถ้ามี)

คณะทำงานขึ้นตรงและรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในภาระหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และดำเนินการเรื่องการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

 

2.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน มีดังต่อไปนี้

1. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และ ให้การสนับสนุนการ ปก ป้องคุ้มครองนักเรียนรวมถึงมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ผลักดันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด โดยมีแผนงาน ผู้รับผิดชอบและการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ริเริ่ม พัฒนา และดำเนินการตามมาตรการปกป้องคุ้มครองนักเรียน

3. กำกับ ดูแลและควบคุมการดำเนินการหากเกิดการล่วงละเมิด รวมถึงการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรการให้ความรู้และฝึกอบรม

ให้เป็นไปตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานนี้

4. สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตาม เมื่อมีเหตุอันสงสัย หรือมีเหตุในการล่วงละเมิดนักเรียน เพื่อสนับสนุนดูแลและพัฒนานักเรียนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

5. จัดการประชุมคณะทำงานอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง จัดทำรายงานสรุปต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองนักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ การอบรม การจัดสรรงบประมาณ และการวางระบบที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน

6. จัดเก็บ วางระบบการเก็บรักษา และบริหารจัดการรายงาน แฟ้มข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักเรียน

7. จัดการประชุมรายปี เกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียน การรับฟังความเห็นของผู้ปกครองและการวางแผนพัฒนาประจำปีเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อไป

 

Link เพื่อแชร์ : https://1th.me/ZcFHV 

 

ที่มา : หนังสือนโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน เสนอโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (หน้า5-6ของ29)

 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565ผ่านทางระบบ Zoom Video Conference คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 10.00 น. รายนามคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม1.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม2.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์3.บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ4.บาทหลวงอนุชา ไชยเดช5.ภราดาประภาส ศรีเจริญ6.เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย7.อาจารย์ชัยณรงค์ นมเทียรวิเชียรฉาย8.อาจารย์สุมิตรา พงศธรขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง วันเวลา/สถานที่การประชุม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม...
12 ม.ค. 65 พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมงานพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ที่ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยมีเนื้อหาดังนี้ พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี...
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก เมื่อฉันได้มีโอกาสศึกษา “กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง”หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reflective Pedagogy Paradigm” หรือ “RPP” ซึ่งมีนักบุญอิกญาซีโอผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้ให้กำเนิด ฉันมีความสงสัยข้องใจว่า กระบวนการนี้ดีจริงหรือ? จะใช้ได้ผลจริงหรือ? จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตนักเรียนที่รักให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงหรือ? แล้วมันจะดีกว่าวิธีการที่ฉันและเพื่อนร่วมทางใช้อยู่และคุ้นเคยมาอย่างยาวนานหรือ?แม้ว่าจะมีคำถาม...
เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png4.png9.png7.png8.png
Today82
Yesterday814
This week6416
This month26160
Total554978

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 19 January 2022 01:21