Catholic Education Council of Thailand

 

บริบท

ความท้าทายในปัจจุบันในบริบทของสังคมไทย

ได้ถูกสังเคราะห์และสรุปไว้ใน 3 ด้าน มี รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สังคม

1. วิกฤติด้านคุณค่า เนื้องจากกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม และสุขนิยม ทำให้เกิดค่านิยม ที่ผิด และศีลธรรมที่เสื่อมลง

2. ความไม่สมดุลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กับการเติบโตทางจริ ยธรรม มโนธรรมของมนุษย์

3. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เศรษฐกิจ และโอกาสทางการศึกษา ทำให้เกิดความแตกแยก ทางความคิด นําไปสู่การใช้ความรุนแรง

4. ขาดจิตสํานึกถึงประโยชน์ส่วนรวม นําไปสู่ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

5. ความขัดแย้งในความคิด และคุณค่าที่ถูกบิดเบือนและความขัดแย้งทางการเมืองใน สังคมไทย

6. สถาบันหลักของสังคม เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ทำหน้าที่ไม่ สมบูรณ์

7. ขาดวิสัยทัศน์และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

8. มีความไม่แน่นอนในชีวิตอันเนื้องมาจากภัยธรรมชาติทีÉนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

เด็กและเยาวชน

1. มีสภาพครอบครัวที่แตกแยก ขาดความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ รวมทั้ง ขาดแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ขาดโอกาสในการรับการอบรมหล่อหลอมทีÉดีจากครอบครัว โรงเรียนและสังคม

2. ขาดเป้าหมาย จุดยืน แบบอย่างที่ดีและทักษะในการดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมี ความหมาย

3. ไม่เห็นและเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของตนเองและผู้อื่น  (ไม่เห็นคุณค่าในเรื่องเพศ) และขาดความเคารพศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ จนขาดสํานึกในคุณงามความดี

4. ขาดทักษะและสมรรถภาพที่รับกับสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ขาดวิจารณญาณในการ แยกแยะดี-ชั่ว ถูก  -  ผิด มีความต้านทานต่ำต่อสิงเร้าจากสื่อและกระแสนิยม

5. มีพฤติกรรมแปลกแยก ขาดการวางแผนชีวิต ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการทำสิงที่ดี และถูกต้อง

 

 

โรงเรียนคาทอลิก

1. ไหลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เน้นการแข่งขันด้านวิชาการเพอ ชื่อเสียง จนขาดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก

2. ถูกชุมชนและผู้ปกครองมองว่า จํากัดโอกาสในการให้การศึกษาด้วยปัจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจ ทำโรงเรียนเป็นธุรกิจ เน้นด้านวิชาการมากกว่าการอบรมด้านศีลธรรมที่ชักนําให้เข้า ศาสนาของตน และเป็นโรงเรียนของคนมั่งมี  

3. อยู่ภายใต้นโยบายการศึกษาของรัฐทีÉขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง และการประเมิน โรงเรียนและนักเรียนขาดมาตรฐาน ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับระบบนานาชาติ มากขึ้น

4. ขาดเอกภาพ ขาดความเสมอภาคด้านนโยบายจัดการศึกษาของรัฐไม่สามารถเรียกร้อง สิทธิได้เท่าเทียมกับโรงเรียนของรัฐ

5. ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและขาดนโยบายการบริหารและผู้บริหารที่ต่อเนื่อง

6. มีแผนพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน

7. มีจำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดทักษะในกระบวนการเรียนการสอน ขาดครูที่มีความรู้ด้านมิติทางศาสนา ขาดขวัญและกําลังใจ ขาดความเป็นนําหนึ่งใจเดียวกัน และ ความจงรักภักดีในองค์กร

 

Link เพื่อแชร์ : https://1th.me/JNqxS

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า8-9)

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา --------------- เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 -15.30 น. ฝ่ายอัตลักษณ์สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง ให้กับ คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในพันธสัญญาเพื่อการศึกษา...

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions (EF) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม สมัครได้ที่ ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/KGGaxzBcAqcdvkVe6 - - - - - -...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png5.png1.png2.png7.png
Today270
Yesterday514
This week270
This month41320
Total1305127

Who Is Online

1
Online

Monday, 27 March 2023 07:34

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ