Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

เป็าหมายของโรงเรียน

เป้าหมายโรงเรียน

โรงเรียนคาทอลิกทุ่มเทเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ เพราะในพระคริสต์ผู้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ แบบนี้เอง ที่คุณค่าของมนุษย์ทั้งมวลจะพบกับความบริบูรณ์ และเป็นหนึ่งเดียว นี้คือฐาน รากของคุณลักษณะความเป็นคาทอลิกของโรงเรียนโดยเฉพาะ หน้าที่ในการปลูกฝังคุณค่าของ มนุษย์ตามสิทธิอันชอบธรรมของโรงเรียนคาทอลิก ที่สอดคล้องกับพันธกิจในการรับใช้มนุษย์ ทั้งมวลนั้น มีต้นกำเนิดในองค์พระคริสตเจ้า พระองค์คือผู้ทําให้ มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ ทำให้ ชีวิต มนุษย์มีความหมาย และเป็นต้นแบบที่โรงเรียนคาทอลิกจะต้องมอบให้กับนักเรียนทุกคน

โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 35

 

ในระหว่างปี ค.ศ. 2012 – 2015 โรงเรียนคาทอลิกตกลงที่จะร่วมมือส่งเสริมคุณลักษณะ2 ประการคือ รัก-เมตตา/รับใช้ และซื่อสัตย์/ซื่อตรง ซึ่งจําเป็นสำหรับความท้าทายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมไทย ส่วนคุณลักษณะประการอื่น โรงเรียนคาทอลิกแต่ละโรงเรียนสามารถนําไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาวะแวดล้อมของตน

 

คุณลักษณะของนักเรียน  

1. รัก-เมตตา/รับใช้- รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของตนเองและ  ผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้ำใจ  พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดีรักและทะนุถนอมสิ่งสร้างทั้งหลาย

2. ซื่อตรง/ซื่อสัตย์- มีปรีชาญาณในการดำรงตนอยู่ในความจริง รู้จักแสวงหาความจริง แยกแยะดี-ชั่ว จริง -เท็จ และให้คุณค่าสิงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  กล้าหาญที่จะทำสิงที่ถูกต้องและ  เที่ยงตรง จริงใจ มีสัจจะ โปร่งใส ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น

3. กตัญญู- รู้คุณต่อพระเจ้า สิงสร้าง และผู้มีพระคุณ และตระหนักในความดีที่ผู้อื่น มอบให้ตน พร้อมตอบแทนคุณในทุกโอกาส นบนอบ เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มี พระคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน

4. พอเพียง มีภูมิ  คุ้มกัน - เฉลียวและฉลาด รอบคอบ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พอใจใน สิ่งที่ตนเป็นและมี ประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขรักและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

5. รักกันฉันพี่น้อง– ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เคารพในความแตกต่างทางความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรม

6. ม่งุ ความเป็นเลิศ – ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน รู้รอบ และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ แห่งตน

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3hCn4mX

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า11-12)

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png8.png3.png4.png
Today1926
Yesterday902
This week6051
This month4760
Total1242834

Who Is Online

3
Online

Sunday, 05 February 2023 06:57

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ