Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

พันธกิจของโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจ3

ความซับซ้อนของโลกปัจจุบันทำให้ มีความจำเป็นมากขึ้นที่จะต้องเพิ่มการรับรู้ ถึง อัตลักษณ์ ด้านพระศาสนจักรของโรงเรี ยนคาทอลิก อัตลักษณ์ ของการเป็นคาทอลิกนี้เองที่เป็น แหล่งที่มาของคุณลักษณะดังเดิมของโรงเรียนคาทอลิก และก่อให้เกิด “โครงสร้าง” ที่เป็นเครื่องมือ อย่างแท้ จริงของพระศาสนจักร เป็นสถานที่ในการทำงานทางด้านการอภิบาลที่แท้ จริงและ เฉพาะเจาะจง โรงเรียนคาทอลิกเข้าร่วมในพันธกิจการเผยแผ่ธรรมของพระศาสนจักร และเป็น สภาวะแวดล้อมพิเศษในการให้การศึกษาแบบคาทอลิก ด้วยเหตุนี้เอง “โรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นทั้ง สถานที่ในการเผยแผ่ธรรม การให้ การอบรมสั่งสอนทั้งครบ การก่อร่างสร้างบุคลิกลักษณะและ บรรทัดฐานของบุคคล รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกหัด โดยผ่านทางการเสวนาระหว่างเยาวชนจาก พื้นเพทางศาสนาและสังคมอันหลากหลาย” ดังนั้น ในฐานะของสถาบันทางการสอน หัวใจของ อัตลักษณ์ ของโรงเรียนคาทอลิกจึงอยู่ที่ธรรมชาติทางพระศาสนจักรของโรงเรียนคาทอลิกนั่นเอง โรงเรียนคาทอลิกจึงถือเป็นหน่วยงานของพระศาสนจักรที่แท้จริงและเหมาะสม ก็เพราะเหตุผล ทางด้านกิจกรรมด้านการศึกษา “ซึ่งความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิต ได้รับการบูรณาการกลมกลืนเข้า ด้วยกัน” ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำว่ามิติทางด้านพระศาสนจักรของโรงเรียนคาทอลิกนี้ไม่ได้ เป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่ง แต่เป็นลักษณะที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เป็นคุณสมบัติ เฉพาะทีซึมแทรกอยู่และบ่งบอกได้จากในทุกขณะของการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาเป็นส่วน พื้นฐานของอัตลักษณ์ ที่สำคัญที่สุด และเป็นจุดรวมของพันธกิจทั้งมวล การส่งเสริมมิตินี้จึงควรจะ เป็นเป้าหมายของทุกคนที่รวมกันอยู่ในชุมชนการศึกษา

โรงเรียนคาทอลิกขณะกําลังเข้าสู่สหัสวรรษที่สาม ข้อ 11

 

ในระหว่างปี ค.ศ. 2012- 2015 พันธกิจของโรงเรียนคาทอลิกมีดังต่อไปนี้

1. ทบทวน กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก

2. จัดทำแผนงานอภิบาล จัดการสอนคําสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา และจัดให้มี บุคลากรฝ่ายอภิบาลที่มีคุณภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน

3. จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีบูรณาการ คุณค่าพระวรสาร โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสม

4. จัดให้ผู้บริหาร ครู/บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องใน เรื่องคุณค่าการศึกษาคาทอลิก รวมทั้งทักษะที่จําเป็นในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

5. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6. สร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยมีความรักและอิสรภาพเป็น พื้นฐาน  

7. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาฯ ในการช่วยเหลือและแบ่งปันใน การพัฒนาโรงเรียน ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

8. สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติ ท่ามกลางความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเริมต้นจากประชาคมอาเซียน

 9. ช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้แก่ผู้รอโอกาส

 

พันธกิจข้างต้นเป็นพันธกิจร่วมกันของโรงเรียนคาทอลิกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิกซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถนําไปปรับใช้ตามบริบทและสภาพแวดล้อมของตน

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3EwoV6V

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า15-16)

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png9.png3.png2.png
Today2024
Yesterday902
This week6149
This month4858
Total1242932

Who Is Online

2
Online

Sunday, 05 February 2023 07:14

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ