Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

พันธกิจและแผนงานตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 พันธกิจ

 

โรงเรียนคาทอลิกจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายทางการศึกษาที่มี “ลักษณะเด่นเฉพาะ” ใน ความหมายที่โรงเรียนต้องมีวัตถุประสงค์ เฉพาะของตนอยู่ในใจ และเป้าหมายทั้งหมดจะต้อง เกี่ยวพันกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ในเชิงรูปธรรม เป้าหมายทางการศึกษาทั้งหลายจะเป็นเครื่อง กำหนดกรอบอ้างอิงซึ่งจะ

-กำหนดอัตลักษณ์ ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าแห่งพระวรสาร ซึ่งเป็นแรง บันดาลใจของโรงเรียนและจำเป็นจะต้องกล่าวถึงอย่างชัดแจ้ง

-บ่งบอกลักษณะจุดมุ่งหมายทางการสอน ทางการศึกษา และทางวัฒนธรรมของ โรงเรียนอย่างชัดเจน

-นําเสนอเนื้อหาในการศึกษาอบรม พร้อมด้วยคุณค่าที่จะถ่ายทอดให้ นักเรียนใน ระหว่างการศึกษาอบรมเหล่านี้

-อธิบายเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการบริหารจัดการของโรงเรียน

-กำหนดว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายประการใดที่ต้องสงวนไว้กับบุคลากรมืออาชีพ (ผู้อํานวยการและครู) นโยบายประการใดควรจะพัฒนาโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพ่อแม่และ นักเรียน และกิจกรรมประเภทใดที่ปล่อยให้ เป็นเรื่องของความคิดริ เริ่มอย่างอิสระของครู พ่อแม่ หรือนักเรียน

-ชี้ให้เห็นถึงวิธีที่จะใช้ในการทดสอบและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน

 

มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 100

 

แผนงานต่างๆ ต่อไปนีได้ถูกสังเคราะห์และสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนในการ นําไปปรับใช้ตามบริบทและสภาพแวดล้อมของตน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจของ โรงเรียนที่ได้กำหนด

 

พันธกิจที่ 1- ทบทวน กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก

1. สํารวจความต้องการ จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครองเพื่อร่วมกันทบทวน หรือ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียนคาทอลิก และจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้โรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด โดยเฉพาะครอบคลุมถึง การพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่ การบริหาร งบประมาณ และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมจัดแต่งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการอย่าง ชัดเจน

2. มีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก และจัดระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมนําผลไปปรับปรุง พัฒนาในปี การศึกษาถัดไป

3. ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร โดยใช้ ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกของ โรงเรียน

 

พันธกิจที่ 2- จัดทำแผนงานอภิบาล จัดการสอนคําสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา และจัดให้ มีบคลากรฝ่ายอภิบาลที่มีคณภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน  

1. จัดทำแผนอภิบาลของโรงเรียน และแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบงานอภิบาล โดย  ให้มีผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2. ทบทวนหลักสูตร แผนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนคําสอนและ คริสตศาสตร์ศึกษา และจัดทำคู่มือ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับคุณค่าพระวรสารและใช้ชีวิตเป็นประจักษ์พยาน

3. ให้มีการสอนคําสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิกอย่างสม่ำเสมอ สอนคริสตศาสตร์และศ สนสัมพันธ์สำหรับนักเรียนทุกคน

4. สอนจริยศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตามผลอย่างจริงจังโดยอาจใช้หลักสูตร และกระบวนการสอนของโครงการ “Growing Good” เป็นแนวทางอย่างมีบูรณาการกับคุณค่า พระวรสาร

5. พัฒนาบุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาลให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน และ สร้างเครือข่ายครูแกนนําจิตตาภิบาล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

6. ส่งครูเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตตาภิบาลในจํานวนที่เพียงพอ

7. จัดกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมทางเลือกด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมกองหน้าร่าเริง ยุวธรรมทูต YCS พลศีล พลมารีย์

8. อบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้อย่างบูรณาการเกี่ยวกับสื่อศึกษา สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา เพศศาสตร์ และนิเวศวิทยา

 

Link เพื่อแชร์ :  https://bit.ly/3imbflx

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า17-19)

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การอบรม เรื่อง
การอบรม เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดการอบรมเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"เวลา 8.30 – 16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Application ให้กับ1) โรงเรียนของสังฆมณฑล 10 สังฆมณฑล2) โรงเรียนของคณะนักบวชชาย / หญิง 13 คณะ3) โรงเรียนสังกัดฆราวาส 20 โรงเรียน4) วิทยาลัย...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม และวางแผนเตรียมการในภารกิจของสมาคมครูฯ ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้...ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้วย Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kRl8Iv สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT) www.catholic-education.or.th

ข่าวการศึกษา

Back to school, post-pandemic:  โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง?
Back to school, post-pandemic: โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง? คำถามยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือ ปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนของเราจะเปิดเทอมอย่างไร จะเป็นแบบ Online, On-site หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) แน่นอนว่าทุกภาคส่วนก็อยากให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะคำว่า “การศึกษา” ไม่ใช่หมายถึงแค่มิติด้านสติปัญญา (IQ) เท่านั้น แต่ยังมิติอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้วย เช่น มิติด้านสังคม (SQ), มิติด้านอารมณ์ (EQ) หรือมิติด้านศีลธรรม (MQ) มิติต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความสำคัญกว่ามิติด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวอีกด้วย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1651822497272

Fr CECT

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

7.png6.png4.png1.png9.png7.png
Today348
Yesterday643
This week1694
This month19815
Total764197

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 18 May 2022 12:05