Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

พันธกิจ2 9

พันธกิจที่ 3 - จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีบูรณาการคุณค่าพระวรสาร โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสม

1. ประชุมวางแผนเพื่อวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดโครงสร้างรายวิชา จัดทำแผนการสอนที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร และแบบสหวิทยาการ

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการไตร่ตรอง (Reflection) ตามหลัก Reflective Pedagogy Paradigm และใช้คำถามเชิง บวกที่ไม่จำกัดเพียง “อะไร?” แต่รวมถึง “ทำไม?”

3. จัดทำสื่อและนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามข้อ2 .1 และ2.2 โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. จัดอบรมครูในการจัดทำหลัก สูตร แผนการสอน การสอน และกระบวนการเรียนการสอน โดยบูรณาการคุณค่าพระวรสารกับเนื้อหาวิชาการ และใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการสอน

5. จัดทำเครื่องมือวัดและการประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ ด้านองค์ความรู้ คุณค่าขององค์ความรู้ และคุณธรรมที่บูรณาการ รวมทั้งการทำวิจัยในชั้นเรียน

6. จัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาการในทุกระดับชั้น

7. สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย การจดกิจกรรมแนะแนวการเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์และมีจริยธรรม

8. ทำโครงการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อศึกษา ประเมิน บันทึก และส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยสร้างแบบสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นเรียน นำผลสรุปมาจัดทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน รวมทั้ง จัดเยี่ยมบ้าน เช่น ครูเยี่ยมนักเรียน / นักเรียนเยี่ยมครู

 

พันธกิจที่ 4 - จัดให้ผู้บริหาร ครู/บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องคุณค่าการศึกษาคาทอลิก รวมทั้งทักษะที่จำเป็น ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

1. จัดอบรมครูและบุคลากรให้เข้าใจถึงคุณค่า และเป้าหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และทักษะที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นครูมืออาชีพและจิตวิญญาณครูโรงเรียนคาทอลิก

2. จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรในระดับโรงเรียน สังฆมณฑล และสภาฯเพื่อให้ซึมซับในคุณค่าพระวรสารอย่างสม่ำเสมอ

3. นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร รวมทั้ง เสริมแรงให้ครูและบุคลากรทำหน้าที่ทำหน้าที่บรรลุเป้าหมายการศึกษาคาทอลิก

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่ผู้ปกครองเข้าใจและมีส่วนร่วม ในการหล่อหลอมนักเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เช่น ปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครองประจำปี จดหมายข่าว ฯลฯ

5. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อย่างมีบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร และส่งครูและบุคลากรไปดูงานในโรงเรียนต้นแบบ

 

พันธกิจที่ 5 - ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน และชุมชนสู่โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน วันสำคัญทางศาสนา ศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน โครงการแบ่งปันรักและความสุขสู่ชุมชน (ผู้รอโอกาสในสังคม) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมวิถีชุมชนวัด โครงการศาสนสัมพันธ์ การให้บริการสถานที่แก่ชุมชน หรือโครงการกิจกรรมรวมใจชาวคาทอลิกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ตามสถานการณ์ปัจจุบัน) โครงการค่ายสัมผัสชีวิต งานปราชญ์ชาวบ้าน

2. จัดตั้งเครือ ข่ายผู้ปกครอง สมาคมครู-ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ทำหลักสูตรและจัดการศึกษาของโรงเรียน

4. สำรวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำฐานข้อมูลจัดการเรียนรู้

 

พันธกิจที่ 6 - สร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยมีความรักและอิสรภาพเป็นพื้นฐาน

1. สร้างบรรยากาศทางกายภาพภายในโรงเรียนให้อบอุ่นเสมือนบ้าน อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งอิสรภาพและความรัก รวมทั้ง ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สงบ ร่มรื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางปัญญาและจิตวิญญาณ เช่น ห้องจิตตาภิบาล ลานบุญ-ลานปัญญา ห้องภาวนา-สมาธิ มุมพระวาจา ต้นไม้พูดได้ ห้องสมุดพระวาจา พระคัมภีร์เคลื่อนที่ โครงการธนาคารความดี โครงการเสียงตามสาย ทางเดินคุณธรรม เสียงธรรมเสียงทอง พระวาจานำชีวิต มุมอนุสรณ์แม่พระ ป้ายพระวาจา พุทธภาษิต-คำคม แหล่งเรียนรู้ตามมุมต่างๆ ฯลฯ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม รับผิดชอบ และทำงานร่วมกัน อย่างอิสระและเป็นมิตร โดยมีครูคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมตามคุณค่าพระวรสาร เช่น หมู่บ้านแห่งรัก พี่ช่วยน้อง ตาวิเศษ คลินิกภาษา ค่ายคุณธรรม กิจกรรมสวดร่วมกัน ค่ายธรรมะ ค่ายคำสอน เข้าเงียบ กิจกรรมวจนพิธีกรรมทางศาสนา สัปดาห์พระคัมภีร์ แสวงบุญทั้งในและ ต่างประเทศ ประกวดร้องเพลงคุณธรรม กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมวันสำคัญคุณธรรมนำชีวิต โครงการหมู่บ้านคุณธรรม โครงการอบรมเพศศึกษา โครงการเสริมสร้างจิตอาสา เช่น โครงการระดมทุนสงเคราะห์ โครงการทุนการศึกษาเด็กยากไร้ การเยี่ยมผู้ประสบภัย ฟื้นฟู ช่วยเหลือคนชราผู้ป่วย ผู้รอโอกาส ฯลฯ

3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการภาวนา และแสวงหาความหมายของชีวิตด้วยการภาวนา รู้คุณค่าของความสงบและความเงียบ และการไตร่ตรอง รวมทั้งการจัดเวลาให้นักเรียนมีโอกาสภาวนาสนทนาเงียบๆ กับพระเจ้า หรือสร้างความลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณให้เกิดขึ้น

 

พันธกิจที่7 - สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาฯ ในการช่วยเหลือและแบ่งปันในการพัฒนาโรงเรียน ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

1. ร่วมประชุมวางแผน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนในสภาฯ

2. แลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้เกิดกับทุกโรงเรียน

3. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนในสภาฯ เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และด้านจิตตาภิบาล เช่น โครงการเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย จัดนิทรรศการร่วมกัน การประชุมแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

4. จัดให้มีเว็บไซต์ของสภาเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนเกี่ยวกับ

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงเรียนเครือข่าย

5. คัดเลือกและสร้างโรงเรียนต้นแบบของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในด้านต่างๆ เช่น โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่เน้นการไตร่ตรอง โรงเรียนต้นแบบการบูรณาการคุณค่าพระวรสารรายวิชา โรงเรียนต้นแบบการสอนแบบสหวิทยาการ โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ศึกษาและดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ

 

พันธกิจที่ 8 - สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติ ท่ามกลางความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเริ่มต้นจากประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

1. พัฒนาหลักสูตรและวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาเทียบกับหลักสูตรในประเทศผู้นำทางการศึกษา เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ เป็นต้น

2. จัดทำหลักสูตรเฉพาะด้านภาษาต่างๆ ที่เน้นในด้านการสื่อสาร ทั้งการสอนภาษาไทยอังกฤษ โดยมีภาษาถิ่นหรือภาษาเพื่อนบ้าน เช่น จีน ยาวี พม่า เป็นวิชาเลือก หรือกิจกรรมเสริม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักเรียน เช่น โครงการภาษาน่ารู้ (กิจกรรมพูดหน้าแถววันละคำ กิจกรรมเล่านิทาน พูดคำคล้องจอง) โครงการสัปดาห์วิชาการ (การอ่าน การเขียน การพูด การแข่งทักษะ เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ เสียงตามสาย) และจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาต่างๆ โดยการปฏิบัติจริง เช่น จัดคอร์ส ฝึกงานร่วมกับหน่วยงานเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ

4. ศึกษาดูงาน และเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่นที่เน้นทางด้านภาษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรม เน้นการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน

6. เสริมสร้างทัศนคติของนักเรียนในการทำงาน ที่มี “Drive-for-Success” เสริมสร้างภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักการทำงานเป็นทีม

 

พันธกิจที่ 9 - ช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้แก่ผู้รอโอกาส

1. รับนักเรียนคาทอลิกทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียน และหาทุนการศึกษาแก่ผู้รอโอกาส มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านดนตรี กีฬาคุณธรรมจริยธรรม และทุนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ เช่น ทุนอาหารกลางวัน ทุนอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

2. จัดโครงการระดมทุน เพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งทุนการศึกษาเพื่อผู้รอโอกาส และสนับสนุนให้ผู้รอโอกาสได้ฝึกวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยจัดโครงการ เช่น ถนนคนเดินในโรงเรียน

 

Link เพื่อแชร์ : https://1th.me/k7WNv

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า19-23)

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 1/2023
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องอภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png4.png2.png9.png6.png2.png
Today2054
Yesterday902
This week6179
This month4888
Total1242962

Who Is Online

4
Online

Sunday, 05 February 2023 07:19

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ