Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

ชุมชน

ชุมชนการศึกษา

ความก้าวหน้าที่สำคัญของโรงเรียนคาทอลิก คือ การเปลี่ยนสถานะของตนจากการมีฐานะเป็นสถาบัน มามีฐานะเป็นชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการประกาศพระวรสาร และการอบรมมนุษย์อย่างครบครันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ครูผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาอื่น รวมถึง พ่อแม่ และนักเรียนสมาชิกของชุมชนโรงเรียน ยิ่งสามารถจะพัฒนาความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือ กันและกันด้วยจิตตารมณ์แห่งเสรีภาพและความรักตามพระวรสารมากขึ้นเท่าใด งานที่พวกเขาทำก็ยิ่งจะบรรลุผลได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จึงควรเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกเหล่านี้ การประชุมกันบ่อยๆ จะช่วยให้มีการสื่อสารกัน และความมุ่งมั่นที่จะถกเถียงปัญหาที่มีร่วมกัน ก็ยิ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารกันมากขึ้น

มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 31-32, 39

 

บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายของชุมชนการศึกษาคาทอลิกได้สังเคราะห์และสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 

บทบาทของโรงเรียนกับครูโรงเรียนต่อครู

1. โรงเรียนเป็นที่พักใจของครู ด้วยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ และให้ค่าตอบแทนสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ แก่ครูและบุคลากร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู

2. โรงเรียนให้การอบรมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเกี่ยวกับครู เพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานอภิบาล โรงเรียนกระตุ้นให้ครูเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสต์

 

ครูต่อโรงเรียน

1. ครูรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ สอนด้วยการมีชีวิตเป็นประจักษ์พยาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระคริสต์ ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงาน อุทิศตน เสียสละ และรักษาจรรยาบรรณ

2. ครูร่วมมือ และทำงานเคียงคู่กับพระสงฆ์และนักบวช เพื่อปกป้อง พัฒนาพันธกิจ และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก

3. ครูรัก ดูแล เอาใจใส่ ปกป้อง และสวดภาวนาให้นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งกระตุ้น เสริมแรงให้นักเรียนรักในการปฏิบัติคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยังยืน

 

บทบาทของโรงเรียนกับพ่อแม่โรงเรียนต่อพ่อแม่

1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และการวางแผนการศึกษา และจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง

2. โรงเรียนจัดการประชุมเพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับพ่อแม่ในการทำหน้าที่อบรมบุตรในฐานะครูคนแรกของลูกที่ไม่อาจทดแทนได้ และมีหน้าที่ในการติดตามเอาใจใส่ เพิ่มพูนความรู้ และคุณธรรมแก่ลูก และจัดศาสนกิจเพื่อให้พ่อแม่และนักเรียนมีโอกาสร่วมกัน และติดตามเยี่ยมเยียนครอบครัวอย่างใกล้ชิด

 

พ่อแม่ต่อโรงเรียน

1. พ่อแม่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน และสร้างบรรยากาศภายในครอบครัว ที่อบอุ่น เปี่ยมด้วยความรัก และความเชื่อต่อพระเจ้า

2. พ่อแม่ให้ความร่วมมือในการกำหนดเป้าหมาย และการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

3. พ่อแม่อบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังคุณธรรม ให้การศึกษาแก่ลูก ให้รู้จักรักเพื่อนมนุษย์และพระเจ้า สร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มีชีวิตชีวา เปี่ยมด้วยความเชื่อศรัทธาในศาสนาของตน

 

บทบาทของโรงเรียนต่อรัฐและชุมชน

1. โรงเรียนประสานและร่วมมือกับนโยบายของรัฐ และร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม บนจุดยืนของหลักการการศึกษาคาทอลิก

2. โรงเรียนเรียกร้องให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกำหนดทิศทางนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นเอกภาพ

3. โรงเรียนสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเข้ามาร่วมมืออย่างสร้างสรรค์

4. โรงเรียนตระหนักในหน้าที่ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และการพัฒนาชุมชน

5. โรงเรียนเผยแพร่การปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน สร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณีไทย และสนับสนุนคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรมและสันติในสังคม

 

บทบาทของโรงเรียนกับพระศาสนจักรพระศาสนจักรต่อโรงเรียน

1. พระสังฆราชประจำท้องถิ่นสร้างความตระหนักให้กับพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบการศึกษาของสังฆมณฑล และวิเคราะห์สมณสาสน์ด้านการศึกษาคาทอลิก

2. พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสผู้รับผิดชอบการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

3. สภาการศึกษาคาทอลิกจัดการอบรม ครู บุคลากร และพ่อแม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก หน้าที่อภิบาลในโรงเรียน และการบูรณาการคุณค่าพระวรสารใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

4. สภาฯ ปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก เพื่อส่งเสริมการรวมเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนคาทอลิก โดยเห็นความสำคัญของโรงเรียนคาทอลิก และสร้างจุดยืนที่เด่นชัด

5. สภาฯ จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนคาทอลิกเป็นประจำ เพื่อการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และประเมินผลเกี่ยวกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รวมทั้ง เสริมแรงโรงเรียนคาทอลิก โดยการประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและครูที่ดี

6. สภาฯ จัดทำคู่มือและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนคาทอลิก เพื่อนำเสนอBest Practice และ นำเสนอพัฒนาการใหม่ๆ ทางการศึกษาคาทอลิก

7. สภาฯ เป็นผู้แทนโรงเรียนคาทอลิก ในการเรียกร้องสิทธิอันพึงได้จากรัฐ และปกป้องโรงเรียนคาทอลิกจากนโยบายรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาที่แท้จริง และนำเสนอกฎระเบียบใหม่ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง

 

โรงเรียนต่อพระศาสนจักร

1. โรงเรียนต้องซื่อสัตย์ต่ออัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยเฉพาะในการทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีและงานอภิบาล

 

Link เพื่อแชร์ : https://1th.me/beyy1

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า23-28)

การจัดอบรม / สัมมนา / ประชุม

การอบรม เรื่อง
การอบรม เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดการอบรมเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"เวลา 8.30 – 16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Application ให้กับ1) โรงเรียนของสังฆมณฑล 10 สังฆมณฑล2) โรงเรียนของคณะนักบวชชาย / หญิง 13 คณะ3) โรงเรียนสังกัดฆราวาส 20 โรงเรียน4) วิทยาลัย...

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม และวางแผนเตรียมการในภารกิจของสมาคมครูฯ ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้...ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้วย Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kRl8Iv สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT) www.catholic-education.or.th

ข่าวการศึกษา

Back to school, post-pandemic:  โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง?
Back to school, post-pandemic: โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง? คำถามยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือ ปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนของเราจะเปิดเทอมอย่างไร จะเป็นแบบ Online, On-site หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) แน่นอนว่าทุกภาคส่วนก็อยากให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะคำว่า “การศึกษา” ไม่ใช่หมายถึงแค่มิติด้านสติปัญญา (IQ) เท่านั้น แต่ยังมิติอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้วย เช่น มิติด้านสังคม (SQ), มิติด้านอารมณ์ (EQ) หรือมิติด้านศีลธรรม (MQ) มิติต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความสำคัญกว่ามิติด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวอีกด้วย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1651822497272

Fr CECT

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

7.png6.png4.png1.png9.png8.png
Today349
Yesterday643
This week1695
This month19816
Total764198

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 18 May 2022 12:06