Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

บทที่8

บทที่ 8 การดำเนินการเพื่อมาตรฐานคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

 

ศาสนจักรคาทอลิกเห็นเป็นหน้าที่ในการจัดให้มีโรงเรียนคาทอลิกในทุกสังคมที่มีศาสนิกชนคาทอลิกในสังคมนั้น เพราะเป็นหน้าที่ของพระศาสนจักรที่จะช่วยพ่อแม่ที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรในการพัฒนาลูกสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันเป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้ “...ปราศจากโรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของอารยธรรมและของเป้าหมายทางธรรมชาติและเป้าหมายเหนือธรรมชาติของมนุษย์” (โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 15)โรงเรียนและมหาวิทยาลัยคาทอลิกได้รับใช้ประชาคมโลกอย่างมีคุณภาพสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นที่นิยมของสังคม แม้ในบรรดาผู้ที่มิได้เป็นคาทอลิกก็มีหลายครอบครัวที่นิยมให้บุตรเรียนในโรงเรียนคาทอลิก

 

ในการเป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนนั้น ศาสนจักรคาทอลิกถือเป็นหน้าที่ที่จะร่วมมือกับรัฐในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ “...สิ่งที่ไม่ทำให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นโรงเรียน ย่อมไม่ใช่คุณสมบัติของโรงเรียนคาทอลิกเช่นกัน” (โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 25)

 

ดังนั้นเมื่อประเทศไทยกำหนดมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยอาศัยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) แล้ว โรงเรียนคาทอลิกพึงพิจารณาและดำเนินการให้โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพอย่างมีความหมายลึกซึ่งในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกด้วย เพราะภารกิจการจัดการศึกษาคาทอลิกและภารกิจการจัดการศึกษาตามนโยบายประเทศไทยนี้มิได้แปลกแยกจากกันหากแต่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประเทศชาติต้องการการศึกษาที่ส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาณเป็นอย่างยิ่ง

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภาการศึกษาคาทอลิกขอเสนอการวิเคราะห์เจาะลึกถึงความหมายของมาตรฐานคุณภาพ และตัวชี้วัดหลักในการดำเนินการ ที่นำสู่การพัฒนามนุษย์สู่ความสมบูรณ์ในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ได้กับบุคลากร ซึ่งเมื่อมีความ

 

เข้าใจที่ตรงกันแล้ว การดำเนินการเพื่อมาตรฐานคุณภาพยังเป็นภารกิจที่กระทำเช่นเดียวกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด แต่กระทำด้วยอัตลักษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกเป็นพื้นฐานที่สร้างแรงบันดาลใจและปณิธานในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งตอบสนองข้อเรียกร้องของพระศาสนจักรที่ขอให้เป้าหมายทางการศึกษา และเป้าหมายทางการอบรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก (มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 100)

 

มาตรฐานการประเมินเพื่อใช้ในการประเมินในการประกันคุณภาพภายใน ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น มาตรฐานในการประเมินจึงควรเน้นการประเมินกระบวนการในการจัดการเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์และผลกระทบ

 

การวัดผลลัพธ์หรือผลกระทบไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน การหล่อหลอมนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นตามคุณค่าพระวรสารเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและยาวนาน นอกจากนั้น การมีคุณลักษณะที่กำหนดสะท้อนให้เห็นได้จากพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งพัฒนาตามวัยของนักเรียน ไม่มีเครื่องมือการวัดที่เชื่อถือได้ในงบประมาณที่เหมาะสม ที่จะสามารถประเมินนักเรียนแต่ละคนว่ามีคุณลักษณะที่กำหนดหรือไม่เพียงใด

 

ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักในหน้าที่ของโรงเรียนที่เป็นเสมือนผู้ปลูกและผู้รดน้ำ แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นผู้บันดาลให้นักเรียนเติบโตขึ้น ตามกระแสเรียกของเขาแต่ละคน (เทียบ 1 โครินธ์ 3:6)การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายใน จึงควรเป็นการประเมินความพยายามของโรงเรียนโดยผ่านการทำงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในการทำหน้าที่ปลูกและรดน้ำ เพื่อพัฒนาแลปรับปรุงความพยายามนั้นต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั้งยืน

 

ตัวบ่งชี้หลักในการดำเนินการได้ถูกนำเสนอไว้ในเอกสารนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางมี 12 ตัว คือ

1. แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ทำอย่างมีส่วนร่วมและแสดงอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกที่ชัดเจน และมีระบบการประเมินในการประกันคุณภาพภายใน

2. แผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการนิเทศที่เข้าถึงคุณค่าอย่างเป็นองค์รวม มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสารโดยเน้นคุณลักษณะตามเป้าหมาย มีการไตร่ตรองและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม รับผิดชอบ และทำงานร่วมกันอย่างอิสระและเป็นมิตร

4. ระบบบันทึก วิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

5. การประเมินและวัดผล และการวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นการพัฒนาของผู้เรียนมากกว่าคะแนน

6. แผนงานด้านจิตตาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการอบรมครูด้านจริยธรรมและศีลธรรม และการสอนคำสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษาสำหรับผู้เรียน

7. การฝึกอบรม ศึกษาดูงานของครูในการจัดการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาคาทอลิก

8. บรรยากาศโรงเรียนที่อบอุ่นเสมือนบ้านและเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางสติปัญญาและจิตวิญญาณ

9. โครงสร้างการบริหาร และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

10. การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

11. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนและการให้ทุนการศึกษา

12. ผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kRGENJ

 

ที่มา : หนังสือก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (หน้า39-41)

 

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565ผ่านทางระบบ Zoom Video Conference คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 10.00 น. รายนามคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประชุม1.บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม2.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์3.บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ4.บาทหลวงอนุชา ไชยเดช5.ภราดาประภาส ศรีเจริญ6.เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย7.อาจารย์ชัยณรงค์ นมเทียรวิเชียรฉาย8.อาจารย์สุมิตรา พงศธรขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง วันเวลา/สถานที่การประชุม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม...
12 ม.ค. 65 พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมงานพิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ที่ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยมีเนื้อหาดังนี้ พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี...
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก
ก้าวแรกเพื่อรู้จัก เมื่อฉันได้มีโอกาสศึกษา “กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง”หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Reflective Pedagogy Paradigm” หรือ “RPP” ซึ่งมีนักบุญอิกญาซีโอผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์เยสุอิตเป็นผู้ให้กำเนิด ฉันมีความสงสัยข้องใจว่า กระบวนการนี้ดีจริงหรือ? จะใช้ได้ผลจริงหรือ? จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตนักเรียนที่รักให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงหรือ? แล้วมันจะดีกว่าวิธีการที่ฉันและเพื่อนร่วมทางใช้อยู่และคุ้นเคยมาอย่างยาวนานหรือ?แม้ว่าจะมีคำถาม...
เสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” 10 ม.ค. 2022
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเรื่องที่น่ากังวล ในหลายประเทศอัตราการป่วยนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนในเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเป็นจำนวนมาก และมีรายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP) ระบุว่า การแพร่ระบาดรุนแรงของโอมิครอนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า...

131064

Title 1

ร่วมกันมองให้ไกล

Youtube Logo

Facebook Logo

รูปหนังสือสภาjpg

5.png5.png5.png0.png0.png4.png
Today108
Yesterday814
This week6442
This month26186
Total555004

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 19 January 2022 01:43