Catholic Education Council of Thailand

Catholic Education

บทความโดย คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

การศึกษาคาทอลิกต้องจัดการศึกษาให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน3

 

​                การศึกษาคาทอลิกต้องจัดการศึกษาให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน   โดยเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ร่าเริง  แจ่มใส (สนุกกับการเรียนรู้)

  1. การจัดการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาโดยทั่วไป

​          โรงเรียนคาทอลิก มีความเป็นหนึ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร  เพราะนอกจากที่รู้ ๆ กันโดยทั่วไป คือ ความสามารถในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว  แต่ในความเป็นจริง การศึกษาคาทอลิกยังมีแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของคุณค่าพระวรสาร โดยอาศัยเรื่องราว แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้า  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเรา จะต้องเป็นพยานถึงความรัก และความหวังไว้ใจในพระเจ้า  ท่ามกลางกระแสสังคมโลกปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนทุกคนได้พบกับคุณค่า ความหมายและ เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต 

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนครบทุกมิติ

​          คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังใจและพลังกาย ให้

แก่ผู้เรียนเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  เพื่อมีชีวิตที่เป็นสุข ไม่ติดยึดอยู่กับกรอบต่างๆ จนเกินไป  เพื่อสามารถใช้พลังเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

  1. โรงเรียนของเรามุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อการรับใช้ ซึ่งหมายถึง เน้นผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง

โรงเรียนจัดการดูแลเอาใจใส่แบบทั้งครบในทุก ๆ ด้าน สำหรับผู้เรียนแต่ละคน โดยสามารถพัฒนาตนเองทางด้านสติปัญญา  ด้านจิตวิญญาณ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของผู้เรียน และที่สำคัญโรงเรียนของเรามีเป้าหมายให้การอบรมผู้เรียนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน จากสมองลงมาสู่หัวใจ  และจากหัวใจลงมาสู่มือ คือ ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้  “ผู้เรียนทุกคนมีชีวิต และมีชีวิตที่สมบูรณ์” ( อ้าง ยอห์น 10,10 )

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3IF6GNG

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png8.png7.png9.png
Today185
Yesterday469
This week1737
This month185
Total1347879

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 03:36

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ