Catholic Education Council of Thailand

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก

โดย คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม

1. การจัดการศึกษาแบบคาทอลิกคือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนคาทอลิก เชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  รวมทั้งชุมชน มีส่วนร่วมให้พันธกิจในการจัดการศึกษาสำเร็จลงอย่างดี โดยผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในชุมชน มีความรู้ ความสามารถ และศักดิ์ศรี ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ ไว้วางใจและมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งที่เพิ่มพูนและพัฒนาชีวิต ( แหล่งเพาะปลูกต้นกล้า ) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เจริญวัฒนายิ่ง ๆขึ้น

2. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความดีสูงสุด

โรงเรียนคาทอลิกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้เรียนที่จะใช้พรสวรรค์และพรแสวงในการพัฒนาศักยภาพของตน ในฐานะผู้เรียนและในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการอุทิศตนเพื่องานต่าง ๆ ของสังคม โรงเรียนคาทอลิกจึงคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และครูผู้สอนระดับมืออาชีพ เพื่อทำงานอุทิศตนในด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ โดยอาศัยสภาพแวดล้อม และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกจึงสามารถพัฒนาตนให้บรรลุผลในการเรียนรู้ ที่มีคุณค่ากับชีวิตของตนและก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ

3. โรงเรียนเป็นชุมชนที่ปลอดภัย และดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

โรงเรียนคาทอลิกมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เพื่อ ความสงบสุข ทั้งกายและใจ บรรยากาศของความเป็นกันเอง ความเป็นพี่น้องกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างแน่นแฟ้นและยั่งยืน แน่นอนว่าโรงเรียนคาทอลิก ไม่ยอมให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสี การก่อกวน การคุกคาม ข่มขู่ ต่าง ๆ เพราะโรงเรียนมีนโยบายและมาตรการในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจน เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของแต่ละคน

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3rg8LK2

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น....

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png0.png0.png5.png8.png
Today438
Yesterday4327
This week438
This month36251
Total1300058

Who Is Online

1
Online

Monday, 20 March 2023 12:45

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ