Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

พันธกิจด้านการจัดการศึกษาของพระศาสนจักร

messageImage 1649131219801

พันธกิจด้านการจัดการศึกษาของพระศาสนจักร

 

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้ว่า “พันธกิจด้านการศึกษาถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของพระศาสนจักร” โรงเรียนคาทอลิกจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ของนักเรียนในทุกมิติ ตามมนุษยวิทยาแบบคาทอลิก โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอน ดังที่นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ กล่าวว่า “การศึกษาวิชาทั้งหมดในโรงเรียน จะเป็นคุณประโยชน์อะไรเล่า ถ้ามิได้ช่วยนักเรียนให้ประพฤติตนศักดิ์สิทธิ์ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”

 

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวิตกว่า ขณะนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ในขณะเดียวกัน หลายแห่งในสังคมโลกยังมีความยากจน ความแตกแยก ความรุนแรงและความสับสน เห็นได้ว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมโลกใช้วิกฤตในขณะนี้ เป็นโอกาสปฏิรูปเพื่อให้เกิดสังคมใหม่ สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยอาศัยการศึกษา เพราะว่าการศึกษาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น) ไม่ใช่คงความเป็นโลกเดิมๆ ที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว มีแต่ความแตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่แยแสในความทุกข์ยากของผู้อื่น ขาดการเอื้ออาทร หากเราไม่แก้ไข ไม่ทำอะไร นี่คือโลกที่เด็กและเยาวชนจะสืบทอดและรับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก

 

            ในพระดำรัสเรื่อง Global Compact on Education สมเด็จพระสันตะปาปาทรงให้ความสำคัญต่อ กระบวนการจัดการศึกษา กล่าวคือกระบวนการศึกษาที่จะต้องช่วยให้ทุกคนสนใจ และเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่เพียงความรู้และทักษะในวิชาต่างๆ เท่านั้น แต่จำเป็นต้องสนใจและเอาใจใส่เรื่องจิตวิญญาณของผู้เรียนให้ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี และกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจปัญหาต่างๆ ในสังคมโลกด้วย เพราะว่าการศึกษาเป็นกิจการที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เพราะเป็นการกระทำที่เรียกร้องให้เราร่วมมือกันเปลี่ยนความแห้งแล้งและการเพิกเฉย ไม่คิดไม่ทำสิ่งใด ๆ ให้กลับเป็นวิธีคิดแบบใหม่ที่ยอมรับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างวัย (Intergenerational Solidarity) และสร้างคุณค่าแห่งธรรมอันประเสริฐ (Value of Transcendence) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอารยธรรมใหม่ ซึ่งก็คืออารยธรรมแห่งความรัก ที่ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติและความยุติธรรม ความงามและความดี ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นดังยาสามัญแก้พิษร้ายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยม (Individualistic Culture) ซึ่งบางครั้งก็เสื่อมถอยลงจนเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเอง (Cult of the Self) และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการวางเฉย (Primacy of Indifference) อนาคตของเราต้องไม่เป็นอนาคตของการแบ่งแยกหรือการลดทอนความคิดเห็นของผู้อื่น

 

            เหตุนี้เอง พระองค์ทรงเชิญชวนให้มีการระดมสรรพกำลัง โดยให้ทุกภาคส่วนของโลกเข้าร่วมในคำมั่นสัญญา ซึ่งมุ่งเน้นมาที่เรื่องการศึกษา  เป็นการศึกษาที่ให้มนุษยชาติเป็นศูนย์กลาง  พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักว่า จะต้องทำให้การเป็นสนาม และฐานแห่งการประกาศข่าวดีในโรงเรียนของเราเป็นรูปธรรม และขยายเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การศึกษาเป็นความหวังในการช่วยขจัดปัญหาที่เลวร้ายต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในสากลโลก และเป็นสังคมที่ดีกว่าเดิม

 

           เพื่อจะเกิดสังคมดังกล่าวได้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้เราเริ่มด้วยการจัดเตรียมหมู่บ้าน นั่นก็คือชุมชนของเรา สถานศึกษาของเราเสียก่อน ให้โรงเรียนของเราปราศจากการเลือกปฏิบัติ แต่ให้เปี่ยมไปด้วยภราดรภาพ (fraternity)  เป็นโรงเรียนที่ทุกคนรักกันและกัน ดุจพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นน้ำหนึ่งเดียวใจเดียวกัน รับฟังกันและกัน (ยอห์น 17:21) ทั้งนี้บนพื้นฐานของความรัก และการรับใช้ซึ่งกันและกัน

 

            พระองค์ยังตรัสอีกว่า เพื่อจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จำเป็นต้องลงมือด้วยความมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ที่จะสลัดทิ้งแนวทางการศึกษาที่ผิวเผิน ต้องกล้าหาญในการสร้างกระบวนการที่ทำงานด้วยจิตสำนึกที่จะเอาชนะการแตกแยก  และความขัดแย้งซึ่งยิ่งทียิ่งมากขึ้น  กล่าวคือเราต้องกล้าหาญ ที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันและพูดภาษาเดียวกันในเรื่องภราดรภาพ (Fraternity)  การประเมินคุณค่าของการจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ผลการสอบมาตรฐานเพียงเท่านั้น  แต่วัดจากความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนในสังคมและช่วยก่อกำเนิดวัฒนธรรมใหม่ โลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

 

 

- - -

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

เลขาธิการ

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/35Gdvkr   


- - - - - - - - - - -

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

 

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เข้าพบท่าน มณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ สช. โอกาสแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ (17 ต.ค. 65)
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ บาทหลวงฉลองรัตน์ สังขรัตน์...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png1.png6.png1.png6.png3.png9.png
Today807
Yesterday477
This week15638
This month6997
Total1161639

Who Is Online

1
Online

Sunday, 04 December 2022 14:29

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ