Catholic Education Council of Thailand

Fr CECT02

Back to school, post-pandemic:

โรงเรียนของพวกเราพร้อมหรือยัง?


              คำถามยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือ ปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนของเราจะเปิดเทอมอย่างไร จะเป็นแบบ Online, On-site หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) แน่นอนว่าทุกภาคส่วนก็อยากให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะคำว่า “การศึกษา” ไม่ใช่หมายถึงแค่มิติด้านสติปัญญา (IQ) เท่านั้น แต่ยังมิติอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนาด้วย เช่น มิติด้านสังคม (SQ), มิติด้านอารมณ์ (EQ) หรือมิติด้านศีลธรรม (MQ) มิติต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความสำคัญกว่ามิติด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวอีกด้วย ซึ่งการเรียนแบบ Online เกือบสองปีที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนของเราได้รับการพัฒนา(เกือบเต็มที่) ในด้านของสติปัญญา (Hard Power) เพียงอย่างเดียว แต่มิติอื่น ๆ ขาดหายไป เช่นมิติด้านสังคมและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มิติด้านการพัฒนาทางอารมณ์ รวมถึงมิติด้านศาสนา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ในโรงเรียนของเรา (Soft Power)

             แน่นอนว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติที่ขาดหายไปบางมิติ ย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตและความก้าวหน้าของประเทศชาติ เหตุนี้เองผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจึงพยายามที่จะหาทุกวิถีทางเพื่อทำให้การเรียนการสอนกลับมาเป็นแบบปกติ(ใหม่)อีกครั้งหนึ่ง (New Normal) ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หรือแม้แต่นายกรัฐมนตรี ก็ขอให้ทุกโรงเรียนพยายามเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้ได้มากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพราะพวกท่านก็ย่อมเป็นห่วงสุขภาพของลูกหลานของตน  ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานของพวกท่านกลับมาสู่รั้วของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง (Back to School) โรงเรียนก็ต้องผ่านมาตรการต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด เช่น 3T1V ; T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน, T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ, T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ และ V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 ตามเกณฑ์

             พร้อมมาตรการ 6-6-7 คือ สร้างความปลอดภัยด้วย 6 หลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดการแออัด ทำความสะอาด ร่วมกับ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง และ 7 มาตรการเข้ม ได้แก่ ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOE COVID ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ มีอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน มีแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัย เน้นมาตรการปลอดภัยรถ โรงเรียน และ School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

            ซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนของพวกเราล้วนผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้และพร้อมที่จะทำให้ปรัชญาการศึกษาของเราที่ว่า “พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิตและเมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณของพระเจ้า จะเจริญงอกงามขึ้นในทุกคน และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน” เป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากโรคระบาดที่เรียกว่า “โควิด 19” ถูกเรียกว่า “โรคประจำถิ่น”(Endemic)

- - -

บทความ โดย

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

เลขาธิการ

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

คัดลอกLinkเพื่อแบ่งปันบทความ:  https://bit.ly/3LZjPDx


เครดิตภาพ >> https://bit.ly/3KXLUtn
 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น....

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png0.png0.png1.png6.png
Today396
Yesterday4327
This week396
This month36209
Total1300016

Who Is Online

1
Online

Monday, 20 March 2023 11:58

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ