Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

Dialogue


การเสวนาระหว่างศาสนาในโรงเรียนคาทอลิก

1. หลากพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย
              ความหลากหลายของสังคมไทยมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อและพหุวัฒนธรรมค้นพบโดยสมาชิกทุกคนในชุมชน ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผ่านหลากหลายวิธี รวมถึงชีวิตประจำวัน ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสื่อต่างๆ การเผชิญหน้าเหล่านี้อาจนำไปสู่คำถามเช่น 'ทำไมพวกเขาแต่งตัวแบบนั้น' …

'คุณเป็นคริสตชนได้ไหม' … 'ทุกศาสนาเหมือนกันไหม' … 'แล้วลัทธิอเทวนิยมล่ะ'

 

2. บทบาทของโรงเรียนคาทอลิก
              โรงเรียนคาทอลิกมีบทบาทสำคัญในภารกิจการประกาศข่าวดีแห่งความรอด โดยเชื่อมโยงนักเรียนเข้ากับชีวิตของพระศาสนจักร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน เราทำสิ่งนี้โดยส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ผ่านทางการสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบคาทอลิก

3. การดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในบริบทพหุวัฒนธรรม
              การเรียนรู้ในความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต่างกันและการพบปะกับผู้คนที่มีความเชื่อต่างกัน สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้และความซาบซึ้งในศรัทธาและประเพณีทางศาสนาของนักเรียน ในการสังเกตทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับศาสนาอื่นๆ นักเรียนสามารถยืนหยัดได้ในธรรมชาติอันมีค่าของประเพณีคริสตชนและเคารพในความเชื่อของบุคคลอื่นต่อทุกสิ่งที่จริงและศักดิ์สิทธิ์ในศรัทธาของพวกเขาเอง การเข้าใจอย่างแท้จริงในความแตกต่างและความเหมือนอย่างชัดเจนนี้ช่วยปกป้องนักเรียนจากความสับสน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิได้นำไปสู่สัมพัทธนิยมที่ยืนยันได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นความจริงแท้แน่นอน ไม่สนับสนุนความไม่แยแสโดยไม่สำคัญว่าคุณนับถือศาสนาใด

4. การเสวนาระหว่างศาสนา
              ในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง การพบปะกับบรรดาผู้นับถือศาสนาอื่นได้ดำเนินการผ่านความมุ่งมั่นของสมาชิกในชุมชนคาทอลิกให้เข้าร่วมการเสวนาระหว่างศาสนาและระหว่างวัฒนธรรม การเสวนาคือการเชื้อเชิญให้เข้าใจและเคารพผู้อื่นรวมถึงความศรัทธาและวัฒนธรรมของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นต่อประเพณีความเชื่อของตนเอง และเป็นการเชิญมามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับประเพณีทางศาสนาและศรัทธาของตนเองและเคารพประเพณีของผู้อื่น

ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
              1) การเสวนาในชีวิตประจำวัน: ผู้คนแบ่งปันความสุขและความทุกข์ ปัญหาและความหมกมุ่นของมนุษย์ และพัฒนามิตรภาพส่วนบุคคลตามความไว้วางใจซึ่งกันและกัน; 2) การเสวนาของการกระทำ: การทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของโลกและเพื่อทุกคน; 3) การเสวนาเชิงเทววิทยา: ที่ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเพณีของกันและกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และ 4) การเสวนาของประสบการณ์ทางศาสนา: ที่ซึ่งบุคคลซึ่งมีพื้นฐานมาจากประเพณีทางศาสนาของตน แบ่งปันความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณของตน เช่น เกี่ยวกับการอธิษฐานและการไตร่ตรอง พิธีการ และสถานที่สักการะ

5. คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

  1. นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกต้องเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในโลกที่มีความหลากหลายและซับซ้อนอย่างไร
  2. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสอนของสังคายนาวาติกันที่สอง โรงเรียนคาทอลิก 'ประกาศพระคริสต์ ผู้ซึ่งเป็น “หนทางความจริง และชีวิต" (ยอห์น 14:6) ในขณะเดียวกันพวกเขา 'รับรู้ รักษา และส่งเสริม' ทุกสิ่ง เป็นความจริงและศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอื่น
  3. นักเรียนสามารถเข้าใจอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านประเพณีความเชื่อที่แตกต่างกัน
  4. ผู้อำนวยการและผู้นำในโรงเรียนต้องเตรียมครูให้พร้อมสำหรับการศึกษาระหว่างศาสนา
  5. ผู้อำนวยการและผู้นำในโรงเรียนจำเป็นต้องทำให้การศึกษาระหว่างศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน
  6. การเสวนาระหว่างศาสนามีสี่รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน: การเสวนาด้วยชีวิต การเสวนาด้วยการกระทำ การเสวนาด้วยเทววิทยา และการเสวนาด้วยประสบการณ์ทางศาสนา เป็นจริงในโรงเรียนของเราได้อย่างไร

 

 

 ---------------------------------------------------------

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th


คัดลอกLinkเพื่อแบ่งปันบทความ:  https://bit.ly/3OF8vNf

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

   เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ (สช.) 🎁
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการ/นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเเด่ คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1.นายมณฑล...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

สรุปการสัมมนา: การศึกษาเป็นความหวังของโลก (20 ส.ค. 65)
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เข้า อวยพร ปีใหม่ ตรุษจีน แด่ ท่านเลขา สช. ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้แทน บาทหลวงดร.เอกรัตน์ หอมประทุม...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png2.png3.png6.png6.png1.png4.png
Today175
Yesterday691
This week5442
This month27989
Total1236614

Who Is Online

2
Online

Sunday, 29 January 2023 10:22

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ