Catholic Education Council of Thailand


การอบรมพัฒนาจิตใจครู
โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
ผ่านระบบ Zoom Meeting
00 800

1 5 800
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ได้รับเชิญจาก ฝ่ายการศึกษาฯ สังฆมณฑลอุบลราชธานี
เป็นวิทยากร “การอบรมพัฒนาจิตใจครูโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี
เรื่อง “Global Compact on Education : คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา”
1 4 800
โดยการอบรมเริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.
วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดย
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
มุขนายกสังฆมณฑล อุบลราชธานี
1 6 800
เวลา 09.00 น.
การบรรยาย เรื่อง Global Compact on Education : คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา
วิทยากรโดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เวลา 10.45 น.
การบรรยาย เรื่อง บทบาทครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019
วิทยากรโดย คุณพ่อบัวทอง บุญทอด
ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 8 800
โดยมีผู้บริหารและคุณครูเข้าร่วม
จำนวน 340 คน จาก 9 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1-พระกุมารศึกษา 68 คน
2-พระกุมารสุรินทร์ 18 คน
3-เทพพิทักษพิทยา 43 คน
4-ซ่งแย้ทิพยา 36 คน
5-มารีย์นุเคราะห์ 23 คน
6-มารดาทรงธรรม 10 คน
7-พระกุมารอุบลฯ 34 คน
8-พระกุมารมหาสารคาม 64 คน
9-พระวิสุทธิวงส์ 12 คน
1 9 800

1 10 800

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
www.catholic-education.or.th

▶คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์:  https://bit.ly/3lE99hA
▶ภาพทังหมด:  https://bit.ly/3tWlBNr

 

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

โอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ส.กรุงเทพ /เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคณะฯ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ประธานฝ่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกสภาการศึกษาคาทอลิกฯ/ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ส.จันทบุรี ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เพื่อพูดคุยและปรึกษาในด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนา (...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

การอบรมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง
การแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการไตร่ตรอง สำหรับคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ วิทยากรโดย...คณะครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-15.30 น....

ฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2566
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาฯ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย และครูระดับประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาเด็กผ่านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง Executive Functions...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png0.png0.png0.png8.png3.png
Today463
Yesterday4327
This week463
This month36276
Total1300083

Who Is Online

2
Online

Monday, 20 March 2023 13:09

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ