Catholic Education Council of Thailand

thzh-CNenfres

22 ก.พ. 62 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาฯ นำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ :
- ประเมินผลการอบรมหลักสูตรการศึกษาคาทอลิกสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 ปี 2561
- สรุปเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่
- สรุปการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 2562 วันที่ 10 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา
- การร่วมมือกับ กกต. ในการรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มี.ค. 62
- ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4
- บอร์ดคุรุสภาแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี
-เรื่องที่กรรมการแจ้งเพื่อทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 :
- วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
เรื่องสืบเนื่อง :
- สรุปผลการประเมินการประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2561
- การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ (ฝ่ายอัตลักษณ์ฯ ฝ่ายวิชาการฯ ฝ่ายวิจัยฯ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ)
- การดำเนินงานของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ
- การดำเนินงานของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
- สถานะการเงินของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
- งบประมาณสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำปี 2562 (ค.ศ.2019)
เรื่องพิจารณา :
- การประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่องอื่น ๆ :
- ปิดท้ายด้วย การบรรยายนำเสนอคู่มือ “นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน” โดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และทีมงาน
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการอำนวยการฯ ประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 62
(หมายเหตุ : เวลาประชุม 09:00 – 13:00 น. โดยประมาณ)

photography icon

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ เข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เพื่อพบปะ พูดคุย ปรึกษาแนวทางในการเปิดเทอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ลลิดา วังตาล และ ดร.สกาวรัตน์ ธรรมภิรักษ์ สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าพบคุณพ่อเอกรัตน์...

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 -------------------------------------สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 23...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

21 พฤษภาคม 2565 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ( Child Protection )
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ( Child Protection )วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม เวลา...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

8.png4.png2.png6.png3.png2.png
Today56
Yesterday1423
This week1479
This month5861
Total842632

Who Is Online

1
Online

Tuesday, 05 July 2022 00:49