Catholic Education Council of Thailand

💚 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
จัดสัมมนา "ร่วมกันมองให้ไกลออกไป ใน Global Compact on Education
เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลง
ให้กับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1, 2, 5,6 และโรงเรียนอื่นที่สนใจเข้าร่วม
เวลา 8.30 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Application

💚กำหนดการและหัวข้อดังนี้
ภาวนาและเปิดการสัมมนา
บาทหลวง เดชา อาภรณ์รัตน์ หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 ภาวนาเปิด
บาทหลวง ฉลองรัฐ สังขรัตน์ หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 2 พบปะทักทาย

การศึกษาคาทอลิก
วิทยากรโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Global Compact on Education
วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และทีมงาน

เตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วิทยากรโดย คุณธนภัทร์ ศิลากอง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
------------------
💚 โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มี 15 โรงเรียน
รวมผู้เข้าร่วม 1,002 คน ได้แก่
1.แม่พระฟาติมา 104 คน
2.โยนออฟอาร์ค 22 คน
3.พระมารดานิจจานุเคราะห์ 227 คน
4.บอสโกพิทักษ์ 63 คน
5.อันนาลัย 74 คน
6.นักบุญเปโตร 114 คน
7.เซนต์เทเรซาแสงทอง 29 คน
8.เซนต์จอห์น บัปติสต์ 43 คน
9.ยอแซฟอยุธยา 90 คน
10.ไตรราชวิทยา 64 คน
11.แม่พระประจักษ์ 52 คน
12.ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 54 คน
13. อัสสัมชัญศึกษา 10 คน
14.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 54 คน
15. ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 คน

💚ขอขอบพระคุณทุกท่านของการมีส่วนร่วมในสัมมนาครั้งนี้
เพราะการศึกษาต้องเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความหวัง
เยาวชนเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความหวังต่ออนาคต
เพื่อสร้างตัวตน หล่อหลอมให้เด็กรับใช้สังคมและสร้างสรรค์โลก
"ร่วมกันมองให้ไกลออกไป ใน Global Compact on Education
เพื่อนำสู่การพัฒนา การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลง"

Screenshot 2166

Screenshot 1613

Screenshot 1630

Screenshot 1651

Screenshot 1680

Screenshot 2025

Screenshot 2005

กำหนดการ 26 03 65

 

 

Linkเพื่อแชร์ : https://bit.ly/3uBF079

รูปภาพทั้งหมด : https://bit.ly/3uA0vVH

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย(CECT)

www.catholic-education.or.th

ข่าวสารจากเลขาธิการฯ

MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ร่วมกับ พว.
เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิด GPAS ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ให้กับครูจำนวน 130...

คณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

4 พ.ย. 65 การประชุมคณะกรรมาธิการ ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565
การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ครั้งที่ 3/2565 4 พฤษจิกายน พ.ศ. 2565----------------------------------- พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิกวันศุกร์ที่...

คณะกรรมการอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566(24-02-66)
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 28 ท่าน นำการประชุมโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาฯ เพื่อทราบการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) MOU (Active Learning) สภาการศึกษาคาทอลิกฯ กับ พว. 2)...

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting พระคุณเจ้าวีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำภาวนาและเปิดประชุม คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำประชุม คณะกรรมการร่วมประชุม 8 ท่าน เพื่อรับทราบ 1) รณรงค์ เรื่อง “ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า”...

สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Online Training
Online Training “Empathy Schoolครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก เข้าใจ เห็นใจ ตามแนวทางสื่อสารอย่างสันติ”........................................................ วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรม Online Training “Empathy School ครู เชื่อมใจ นักเรียน ผู้ปกครอง ด้วยความรัก...

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection )
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกฯ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ( Child Protection ) วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online และ ถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน YouTube สภาการศึกษาคาทอลิกฯ https://m.youtube.com/watch?v=BJU4EvixtiA วิทยากรโดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และคณะ นำภาวนาเปิดโดย บาทหลวงเอกรัตน์...

ฝ่ายวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF”
ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF” วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม 30 โรงเรียน รวม 106...

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png8.png0.png4.png
Today110
Yesterday469
This week1662
This month110
Total1347804

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:35

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ