Catholic Education Council of Thailand

โรงเรียนสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(11 สังฆมณฑล)
ข้อมูลปีการศึกษา 2564
-------------------------------------------

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. กุหลาบวิทยา กรุงเทพฯ
2. อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ
3. เปรมฤดีศึกษา กรุงเทพฯ
4. เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ
5. เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ
6. สามัคคีสงเคราะห์ กรุงเทพฯ
7. แม่พระฟาติมา กรุงเทพฯ
8. โยนออฟอาร์ค กรุงเทพฯ
9. พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
10. ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพฯ
11. เซนต์แมรี่ สมุทรปราการ
12. แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
13. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพฯ
14. พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
15. คาเบรียลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
16. พระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี
17. เซนต์เทเรซา กรุงเทพฯ
18. มาเรียลัย กรุงเทพฯ
19. เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา
20. ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา
21. มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา
22. มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
23. นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ฯ นครนายก
24. คอมมูนิต้า อินคอนโทร ปทุมธานี
25. นักบุญเปโตร นครปฐม
26. ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
27. บอสโกพิทักษ์ นครปฐม
28. อันนาลัย สมุทรสาคร
29. เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
30. ราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา
31. เซนต์เทเรซาแสงทอง อยุธยา
32. เซนต์จอห์น บัปติสต์ อยุธยา
33. ยอแซฟอยุธยา อยุธยา
34. ไตรราชวิทยา อยุธยา
35. แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี
36. ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. อัสสัมชัญ (มัธยม) กรุงเทพฯ เซนต์คาเบรียล
2. อัสสัมชัญ (ประถม) กรุงเทพฯ เซนต์คาเบรียล
3. อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ เซนต์คาเบรียล
4. อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซนต์คาเบรียล
5. เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เซนต์คาเบรียล
6. อัสสัมชัญ (ภาษาอังกฤษ) สมุทรสาคร เซนต์คาเบรียล
7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เซนต์คาเบรียล
8. เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ ซาเลเซียน
9. พระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ พระมหาไถ่
10. ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพฯ พระมหาไถ่
11. ลาซาล กรุงเทพฯ ภราดาลาซาล

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
3. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพฯ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
4.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (เมืองทอง) นนทบุรี ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
5. เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
6. ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพฯ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
7. เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
8. เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
9. พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
10. พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
11. พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
12. พระหฤทัยดอนเมือง พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
13. มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ อุร์สุลินฯ
14. วาสุเทวี กรุงเทพฯ อุร์สุลินฯ
15. มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
16. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ ภคินีพระราชินีมาเรีย
17. พระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพฯ ภคินีพระราชินีมาเรีย
18. อนุบาลบ้านดรุณ ภคินีพระราชินีมาเรีย
19. อนุบาลหทัยนิรมล กรุงเทพฯ ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
20. พระแม่มารี กรุงเทพฯ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

 

โรงเรียนของฆราวาส (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/เขตปกครอง
1. ธรรมภิรักษ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. อนุบาลซางตาครู้ส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3. อนุบาลเจริญพงศ์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
4. อนุบาลนิรมล กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
5. อนุบาลมารีนิรมล กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6. เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
7. ดลวิทยา กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
8. นฤมลทิน ธนบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
9. บูรณวิทย์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
10. เพ็ญสมิทธิ์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11. กสิณธรวิทยาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
12. กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
13. พันธะศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
14. พันธะวัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15. เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
16. สายอักษร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
17. สากลศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18. สากลศึกษา บางบัวทอง นนทบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
19. สารสาสน์พิทยา กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
20. สารสาสน์เอกตรา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
21. สารสาสน์พัฒนา กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
22. สารสาสน์ธนบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
23. สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
24. สารสาสน์สุขสวัสดิ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
25. สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
26. สารสาสน์วิเทศบางบอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
27. สารสาสน์วิเทศธนบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
28. สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
29. สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
30. สารสาสน์วิเทศสายไหม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
31. สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
32. สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
33. สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
34. สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สมุทรสาคร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
35. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
36. สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
37. สารสาสน์วิเทศสมุทรสาร สมุทรปราการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
38. สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
39. สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
40. สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
41. สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
42. สารสาสน์วิเทศหนองแขม กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
43. สตรีบูรณวิทย์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
44. นราทรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
45. อนุบาลยุววิทย์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
46. อนุบาลเมืองเอก ปทุมธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
47. เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
48. แสงอรุณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
49. อนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
50. อนุบาลธรรมาภรณ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
51. เปรมประชาวัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
52. อนุบาลแสงอรุณพระนคร กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
53. อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
54. อนุบาลพิณทิพย์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
55. พระแม่มารีอุปถัมภ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
56. อนุบาลธนสมบูรณ์ ดุสิต กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
57. อนุบาลสีชมพูมอนเทสซอรี่ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
58. อินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
59. กุลวรรณศึกษา กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
60. เซนต์แมรี อยุธยา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
61. ศรีวรการ ฉะเชิงเทรา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
62. เซนต์แอนโทนีบางปะอิน อยุธยา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
63. อนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
64. สารสาสน์สมุทรสาร สมุทรปราการ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
65. สารสาสน์วิเทศเอกชัย สมุทรสาคร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
66. วรมงคล กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
67. สารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล นครปฐม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
68. สารสาสน์วิเทศไทรน้อย นนทบุรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
69. สารสาสน์วิเทศปทุมธานี ปทุมธานี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
70. ศูนย์การพัฒนาการเรียนเด็กแสงจันทร์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
71. ดวงกมล กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
72. ศูนย์การเรียนรู้ คิดดีคลับเฮ้าส์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สถาบันอาชีวะและอุดมศึกษา (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัด
1. อัสสัมชัญพาณิชยการ คณะเซนต์คาเบรียล
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คณะซาเลเซียน
3. พระกุมารเยซูวิทยา กทม. กรุงเทพฯ คณะพระกุมารเยซู
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ฆราวาส
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา กรุงเทพฯ ฆราวาส
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ กรุงเทพฯ ฆราวาส
7. วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
8. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ คณะเซนต์คาเบรียล
10. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ ฆราวาส
11. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ฆราวาส
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ฆราวาส

 

2. สังฆมณฑลราชบุรี

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลราชบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
2. เทพินทร์พิทยา ราชบุรี
3. เทพวิทยา ราชบุรี
4. วีรศิลป์ กาญจนบุรี
5. อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
6. ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
7. ดรุณานุกูล สมุทรสงคราม
8. เรืองวิทย์พระหฤทัย ราชบุรี
9. วันทามารีอา ราชบุรี
10. ดำเนินวิทยา ราชบุรี
11. ธีรศาสตร์ ราชบุรี
12. ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
13. ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลราชบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ซาเลเซียน
2. ลาซาลสังขละบุรี กาญจนบุรี ภราดาลาซาล

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลราชบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เซนต์โยเซฟเพชรบุรี เพชรบุรี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. นารีวิทยา ราชบุรี ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
3. นารีวุฒิ ราชบุรี ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลราชบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. เนอสเซอรี่บ้านแม่พระอุปถัมภ์ ราชบุรี
2. สารสาสน์วิเทศออนซี เพชรบุรี
3. อุดมวิทยา ราชบุรี
4. อำนวยวิทย์ กาญจนบุรี
5. สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี
6. สารสาสน์ฯเพชรบุรี เพชรบุรี
7. สารสาสน์วิเทศท่ามะกา กาญจนบุรี
8. วังตาลวิทยา ราชบุรี
9. สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

 

สถาบันอาชีวะและอุดมศึกษา (สังฆมณฑลราชบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัด
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ราชบุรี คณะซาเลเซียน
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี สังฆมณฑลราชบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ราชบุรี สังฆมณฑลราชบุรี
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี ฆราวาส

 

3. สังฆมณฑลจันทบุรี

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลจันทบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. ศรีหฤทัย จันทบุรี
2. ชุมชนพัฒนา สระแก้ว
3. อนุบาลโสตพัฒนา ชลบุรี
4. ดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี
5. ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
6. วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
7. ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี
8. สันติภาพ ฉะเชิงเทรา
9. ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
10. เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
11. คริสตสงเคราะห์ นครนายก
12. ปัญจทรัพย์ กรุงเทพฯ
13. ดาราสมุทรสระแก้ว สระแก้ว
14. ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพฯ
15. บ้านยอแซฟพิทักษ์ จันทบุรี
16. ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
17. อนุบาลคริสตสงเคราะห์ นครนายก
18. มารีย์เนอสเซอร์รี่ ระยอง

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลจันทบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี เซนต์คาเบรียล
2. อัสสัมชัญระยอง ระยอง เซนต์คาเบรียล
3. ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทบุรี ภราดาลาซาล

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลจันทบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
3. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี พระกุมารเยซู
4. มารดานุสรณ์ ตราด รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
5. สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
6. ยอแซฟวิทยา จันทบุรี รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
7. มารีวิทยา ปราจีนบุรี รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
8. มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
9. มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
10. ลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี รักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลจันทบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. อนุบาลภักดีพรรณ ชลบุรี
2. วุฒินันท์ ระยอง
3. รัตนชัยศึกษา ชลบุรี
4. ดวงมณี ชลบุรี
5. มารีวิทย์ ชลบุรี
6. มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี
7. มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี
8. สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
9. อนุบาลพร้อมคุณ ชลบุรี
10. คิวคิด อินเตอร์เนชั่นแนล เนอร์เซอรี่ ชลบุรี
11. สารสาสน์วิเทศบูรพา ชลบุรี
12. อนุบาลพรพระแม่ ชลบุรี


สถาบันอาชีวะและอุดมศึกษา (สังฆมณฑลจันทบุรี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัด
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ชลบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี คณะพระมหาไถ่
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ระยอง ฆราวาส
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ระยอง ฆราวาส

 

4. สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลนครสวรรค์)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. พระวรสาร ลพบุรี
2. เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
3. ภัทรวิทยา ตาก
4. เซนต์คาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
5. เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
6. พระกุมารเยซูสิงห์บุรี สิงห์บุรี
7. ยอแซฟพิจิตร พิจิตร
8. เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
9. ปรีชาญาณศึกษา ตาก
10. อนุบาลสิริโรจนา ตาก
11. สันถวไมตรีศึกษา ตาก

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลนครสวรรค์)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภราดาลาซาล

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลนครสวรรค์)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
3. เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ตาก ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
4. อัสสัมชัญฯ ลำนารายณ์ ลพบุรี ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
5. อัสสัมชัญฯ ลพบุรี ลพบุรี ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
6. พระหฤทัยสวรรคโลก สุโขทัย พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลนครสวรรค์)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. มารีย์วิทยา นครสวรรค์
2. นานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ นครสวรรค์
3. สารสาสน์วิเทศสุโขทัย สุโขทัย

 

5. สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. อรุโณทัย ลำปาง
2. พระหฤทัย เชียงใหม่
3. ศีลรวี เชียงใหม่

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. มงฟอร์ตฯ (ประถม) เชียงใหม่ เซนต์คาเบรียล
2. มงฟอร์ตฯ (มัธยม) เชียงใหม่ เซนต์คาเบรียล
3. อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง เซนต์คาเบรียล


โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงใหม่ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม เชียงใหม่ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
3. เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ อุร์สุลินฯ


โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่
2. สารสาสน์วิเทศล้านนา เชียงใหม่
3. สารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ เชียงใหม่

 

6. สังฆมณฑลเชียงราย

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลเชียงราย)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. สันติวิทยา เชียงราย
2. ศิริมาตย์เทวี เชียงราย
3. เทพพิทักษ์วิทยา แพร่
4. นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลเชียงราย)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. ปิยมาตย์ พะเยา อุร์สุลินฯ
2. พระกุมารเยซู เชียงของ เชียงราย พระกุมารเยซู

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลเชียงราย)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. มารดาอุปถัมภ์ แพร่
2. เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ แพร่
3. มารีย์รักษ์ฯแผนกอนุบาล เชียงราย
4. มารีย์รักษ์ฯแผนกประถม เชียงราย
5. สานฝัน แพร่
6. มูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน เชียงราย

 

7. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
2. อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
3. มานะศึกษา ยะลา
4. อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี
5. วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์
6. มารีย์พิทักษ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
7. เจริญศรีศึกษา ปัตตานี

 

โรงเรียนคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. หัวหินวิทยาลัย ประจวบฯ ซาเลเซียน
2. แสงทองวิทยา สงขลา ซาเลเซียน
3. ศรีอรุโณทัย ระนอง รอยแผลศักดิ์สิทธิ์
4. ดรุโณทัย ตรัง รอยแผลศักดิ์สิทธิ์
5. ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต รอยแผลศักดิ์สิทธิ์
6. มารีรัก พังงา พังงา รอยแผลศักดิ์สิทธิ์


โรงเรียนคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. ธิดานุเคราะห์ สงขลา ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
3. พระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบฯ ภคินีพระราชินีมาเรีย
4. ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
5. นิรมลชุมพร ชุมพร ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
6. ดรุณศึกษา (จุฬาภรณ์) นครศรีธรรมราช ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
7. ดาราสมุทร ภูเก็ต ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
8. ถนอมศรีศึกษา ยะลา ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
9. ดรุณศึกษา 2 (ร่อนพิบูลย์) นครศรีธรรมราช ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
10. ธิดาแม่พระ กระบี่ ผู้รับใช้ดวงหทัยของพระแม่มารีย์
11. อนุบาลธิดาเมตตาธรรม พัทลุง ธิดาเมตตาธรรม

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

 

โรงเรียน/สถาบันอาชีวะและอุดมศึกษา (สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

ลำดับที่/โรงเรีย(สถาบันอาชีวะและอุดมศึกษา)/จังหวัด/สังกัด
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ สุราษฎร์ธานี คณะซาเลเซียน
2. ดอนบอสโกพัฒนา นครศรีธรรมราช คณะซาเลเซียน

 

8. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล (อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร
2. เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร
3. เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
4. เซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพฯ
5. เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม
6. เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม นครพนม
7. เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
8. เซนต์โยเซฟนครพนม นครพนม
9. เซนต์ยอเซฟนิคมน้ำอูน สกลนคร

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. มารีย์พิทักษ์ สว่างแดนดิน สกลนคร คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
3. มารีย์พิทักษ์ พังโคน สกลนคร คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
4. นิรมลวิทยา สกลนคร คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม นครพนม คณะเซนต์คาเบรียล

 

9. สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลอุบลราชธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. ซ่งแย้ทิพยา ยโสธร
2. พระกุมารอุบล อุบลราชธานี
3. พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
4. วิสุทธิวงศ์ อำนาจเจริญ
5. มารดาทรงธรรม ศรีสะเกษ
6. มารีย์นุเคราะห์ ยโสธร
7. เทพพิทักษ์พิทยา อุบลราชธานี
8. พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
9. พระกุมารศึกษา มหาสารคาม
10. พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์

 

โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลอุบลราชธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี เซนต์คาเบรียล

 

โรงเรียนของคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลอุบลราชธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ

1. พระแม่มารีอุบลราชธานี อุบลราชธานี ภคินีพระราชินีมาเรีย
2. อาเวมารีอา อุบลราชธานี รักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
3. อาเวมารีอาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ รักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
4. มารีย์นิรมล อุบลราชธานี รักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
5. มารีวิทยา ศรีสะเกษ รักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
6. มารีย์อุปถัมภ์กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ รักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
7. เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี นักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลอุบลราชธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. มูลนิธิรุ่งนภายโสธร ยโสธร
2. มูลนิธิรุ่งนภา ยโสธร

 

10. สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. มารีย์วิทยา นครราชสีมา
2. เซนต์โยเซฟศึกษา นครราชสีมา
3. เทเรซา อุปถัมภ์ นครราชสีมา
4. มารดาวนารักษ์ บุรีรัมย์
5. มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
6. มารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ
7. มารีพิทักษ์ บุรีรัมย์
8. รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
9. มารีย์รักษ์ นครราชสีมา
10. มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ


โรงเรียนของคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ

1. อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา เซนต์คาเบรียล

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. มารีย์ธงชัย นครราชสีมา
2. มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา นครราชสีมา
3. รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ บุรีรัมย์
4. มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา ชัยภูมิ
5. มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง บุรีรัมย์
6. มารดาดรุณีรักษ์ นครราชสีมา
7. สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
8. สารสาสน์วิเทศโคราช นครราชสีมา


สถาบันอาชีวะและอุดมศึกษา (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

11. สังฆมณฑลอุดรธานี

 

โรงเรียนของสังฆมณฑล (สังฆมณฑลอุดรธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
2. มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
3. มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
4. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
5. มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ขอนแก่น
6. มหาไถ่ศึกษาเมืองพล ขอนแก่น
7. มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธานี
8. มหาไถ่ศึกษาท่าบ่ม เลย
9. มหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี อุดรธานี
10. มหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ บึงกาฬ
11. อ.มหาไถ่ศึกษา โพนสูง อุดรธานี
12. อ.มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี อุดรธานี


โรงเรียนคณะนักบวชชาย (สังฆมณฑลอุดรธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ซาเลเซียน
2. อนุบาลนิจจานุเคราะห์ หนองคาย พระมหาไถ่

 

โรงเรียนคณะนักบวชหญิง (สังฆมณฑลอุดรธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด/สังกัดคณะ
1. เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
2. โรซารีโอวิทยา หนองคาย ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
3. เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) อุดรธานี ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
4. วิสุทธิวงศ์ (โพนสูง) อุดรธานี ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
5. พระกุมารเยซูขอนแก่น ขอนแก่น พระกุมารเยซู
6. พระกุมารเยซูบ้านไผ่ ขอนแก่น พระกุมารเยซู
7. พระมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น พระกุมารเยซู
8. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี รักกางเขน แห่ง ท่าแร่
9. มารีย์พิทักษ์เซกา บึงกาฬ รักกางเขน แห่ง ท่าแร่
10. การศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล ขอนแก่น ธิดาเมตตาธรรม
11. โฮลี่เมรี อุดรธานี อุดรธานี สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

 

โรงเรียนของฆราวาส (สังฆมณฑลอุดรธานี)

ลำดับที่/โรงเรียน/จังหวัด
1. เซนต์จอห์นท่าบ่ม เลย

 -----------------------------------------------------

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Catholic Education Council of Thailand

-----------------------------------------------------

ตัดLinkให้สั้นลง:   https://bit.ly/3ALozJH

-----------------------------------------------------

 

E-Book หนังสือสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

131064

ด้านขวาเว็บ

ร่วมกันมองให้ไกล

1651822497272

รูปหนังสือสภาjpg

Youtube Logo

Facebook Logo

หน่วยงานสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

สถิติ (เริ่ม 01/01/2564)

1.png3.png4.png7.png7.png8.png5.png
Today91
Yesterday469
This week1643
This month91
Total1347785

Who Is Online

2
Online

Thursday, 01 June 2023 02:23

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ - Video Content!

More Videos - สภาการศึกษาคาทอลิกฯ